Informácia o literárnych cenách a prémiách LF za rok 2015 (UZÁVIERKA do 15. 3. 2016)

Informácia o literárnych cenách a prémiách LF za rok 2015 (UZÁVIERKA do 15. 3. 2016)

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny:

1. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2015,

2. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2015,

3. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny  do ukrajinčiny za rok 2015,

4. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny za roky 2014 - 2015.

 Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2 % príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. 3. 2016 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2015 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu:

Literárny fond

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Grösslingová 55

815 40 Bratislava 1                                          

 

Ďalšie prípadné informácie Vám poskytne PhDr. Anna Bédiová –  tel. č.: 52 96 35 29, bediova@litfond.sk.

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s priateľským pozdravom

 

Mgr. Eva  Kenížová, námestníčka riaditeľa

 

(Zdroj: E-mail z 12. 1. 2015)