František Jozef Turček (* 3. 12. 1915 Bádice – † 4. 3. 1977 Banská Štiavnica)

František Jozef Turček (* 3. 12. 1915 Bádice – † 4. 3. 1977 Banská Štiavnica)

František Jozef Turček (* 3. 12. 1915 Bádice, pri Nitre, od roku 1960 súčasť obce Podhorany – † 4. 3. 1977 v Banskej Štiavnici), CSc., prvý slovenský ekológ, zakladateľ aplikovanej vertebratológie, zoológ, vedec európskeho významu, sa narodil sa v rodine učiteľa, otca Ľudovít Turčeka (* 1890 – † 1970), a matky Františky, rod. Brázdilovej (1890 – 1969), mal sestru a brata. S manželkou Annou, rod. Hennyeyovou, mali dcéru a dvoch synov.

Štúdia a povolanie

Študoval na gymnáziu v Nitre, ktoré nedokončil, rovnako ani Učiteľský ústav v Prešove. Po viacročnej praxi v lesnom hospodárstve zložil štátnu lesnícku skúšku (1937). Neskôr, už ako samostatný ve­decký pracovník, získal titul kandidáta biologických vied (CSc., 1975).

Pracoval ako lesný praktikant v Lesnej správe v Ka­menici nad Hronom (1934 – 1935) a lesný adjunkt v Povine (1935 – 1937). Potom absolvoval vojenskú prezenčnú službu (1937 – 1939), po jej skončení sa oženil (1940) a narodili sa mu najskôr dcéra (1941) a neskôr dvaja synovia (1943, 1945). Bol tajomníkom odboru živnostenskej spoločnosti (1939 – 1942), revírnikom komposesorátu v Nitre (1942 – 1944) , správcom na lesnej správe  Kovarciach (1944 – 1946). Po roku 1945 sa jeho život podstatne zme­nil, z lesníka sa stal profesionálnym výskumníkom, bol pracovníkom Výskumného ústavu lesného hospodárstva (1946 – 1964), vedeckým pracovníkom výskumnej stanice Ústavu biológie krajiny SAV (1964 – 1975) a výskumnej stanice Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV v Banskej Štiavnici (1975 – 1977).

Výskumnícka, vedecká a metodická činnosť

Z lesníka a poľovníka sa postupne stal výskumníkom-ekológom, ktorý skúmal vzájomné vzťahy druhov, ich popu­lácií v biocenózach. Ako konštatuje J. Sládek v práci Život a dielo lesníckeho ekológa Františka J. Turčeka (1992, s. 13) „bez odborného vedenia sa vypracoval z amatéra-ornitológa až na vedca prinajmenšom európskeho výz­namu“. Pomáhala mu pritom mimoriadna pracovitosť, zanietenosť, intelekt a zdravé sebavedomie. Už na začiatku svojej kariéry výskumníka sa sám profi­loval v nových vedných odboroch ako produkčná bioló­gia či biológia produkcie  (1945,   1946),   biocenotika   (1946),   zoosociológia (1946, 1947), kvantitatívna ekológia (1946, 1947). Roz­pracoval a používal (ekologické) metódy kvantitatívneho výskumu populácií živočíchov (najmä vtákov a cicav­cov), skúmal produkciu biomasy vtákov a drobných zemných cicavcov. Bol zakladateľ aplikovanej lesníckej vertebratológie na Slovensku. Najskôr pracoval v ornitológii, neskôr prešiel od tradičného faunisticko-systematického chápania zoológie k ekologickému a kvantitatívneho aspektu. Spracoval populácie vtákov a drobných cicavcov väčšiny našich biocenóz. Sledoval trofické a topické vzťahy k drevinám, študoval populačnú dynamiku, venoval sa metodologickým otázkam kvantitatívneho výskumu vtákov a cicavcov a ako prvý na Slovensku zaviedol do neho matematicko-štatistické vyhodnocovanie.

Pamätná tabuľa „prvému slovenskému
ekológovi" F. J. Turčekovi odhalená
pri príležitostí storočnice v r. 2015
na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

 

Venoval sa ochrane lesov v celej šírke, zaviedol nové metódy kontroly, prognózy a ochrany pred škodcami lesa, presadzoval tímový charakter práce, ekologické chápanie súvislostí medzi poľovnou zverou a prírodným prostredím. Zakladal rezervácie, ktorých cieľom malo byť zachovanie pôvodného druhového zloženia veľkých cicavcov. Zaslúžil sa o zavedenie komplexného výskumu do lesníckej biocenológie (Poľana, žitný ostrov). Ako pracovník SAV sledoval najmä problematiku sekundárnej produkcie stavovcov v lesných a lúčnych ekosystémoch, vtáky ako biologické indikátory, venoval sa problémom dynamiky krajiny.

Publikačná činnosť

Jeho rozsiahla publikačná činnosť sa začala na stránkach poľovníckeho časopisu Lovec a pokračovala v Poľovníckom obzore, ktorý bol jeho nástupcom. Pôvodné vedecké články uverejňoval vo vedeckých či odborných prírodovedných a biologických časopisoch Prírodovedný sborník, Biológia, Biologické práce, v lesníckych časopisoch Lesnícka práce, Poľana, Les, Lesnícky časopis. Popularizačné články pre verejnosť uve­rejňoval aj v časopisoch Matičné čítanie, Príroda, Príro­da a spoločnosť, Živa, Krásy Slovenska.

 

Ilustrovaný poľovnícky časopis Lovec, ktorý vydával
Lovecký ochranársky spolok na Slovensku (LOS)
dvojjazyčne, v slovenčine a v maďarčine
(ako Vadászalap), v rokoch 1927 – 1945.
Zdroj: Eliáš, P.: Prvý slovenský
ekológ František Jozef Turček (1915 – 1977)

 

Uverejnil odborné publikácie Činnosť vtákov a cicavcov pri obnove a zalesňovaní (1953), Mníška veľkohlavá (1956), monografiu Úvod do kvantitatívneho výskumu populácií vtákov a cicavcov (1956), v nemčine svo­ju najrozsiahlejšiu knihu Ökologische Beziehungen der Vögel und Gehölze (1961), poblikáciu Otázky ochrany lesov na Slovensku (1967) a opäť v nemčine svoje druhé najvýznamnejšie syntetické dielo či monogra­fiu Ökologische Beziehungen der Säugetiere und Gehölze“ (1976). Okrem knižných publikácií uverejnil viac ako 400 odborných a vedeckých štúdií, recenzií a popularizačných článkov v domácich i zahraničných periodikách.

 

F. J. Turček: Činnosť vtákov a cicavcov pri obnove
zalesňovaní (Slovenské pôdohospodárske
nakladateľstvo v Bratislave, 1953)

 

Pôsobenie v spločnostiach a redakčných radách

Bol členom a podpredsedom The Academy od Zoology v Agre, členom International Union of Applied Ornithology, Deutsche Geselschaft für Säugetierkunde, dopisujúcim členom Madárti Intézet a The American Ornithological Union. Bol členom redakčných rád časopisov s ochranárskym, či prevažne ochranárskym, zameraním ako boli Ochrana fauny (tu bol vedecký redaktor), Poľovnícky obzor, Československá ochrana prírody, Les a Zborník prác o TANAP-e.

Ocenenia

Bol držiteľ pamätnej medaily za zásluhy o rozvoj pôdohospodárskych vied a aplikácie v praxi a čestnej plakety predsedníctva SAV za zásluhy v biologických vedách.

Význam život a diela

František Jozef Turček bol mimoriadnou osobnosťou slovenských, ale aj európskych prírodných vied, aká sa narodí možno raz za storočie. Z pozície samouka žijúceho ďaleko od vedeckých centier
sa vypracoval na svetovo rešpektovaného vedca, ktorý je aj po desaťročiach od jeho odchodu do večnosti uznávaný a citovaný v našich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Bol významným slovenským ekológom a zoológom s medzinárodným ohlasom, priekopníkom ekologických smerov výskumu. Bol zakladateľ kvantitatívnej a populačnej ekológie (živočíchov) na Slovensku a v bývalom Česko-Slovensku i v širšom regióne. Medzinárodnou spoluprácou s ekológmi celého sveta, zo Západu i z Východu, sa vypracoval na uznávaného ekológa živočíchov, osobitne drobných zemných cicavcov a vtákov. Výsledky svojej výskumnej a vedeckej práce vedel aplikovať na riešenie praktických otázok, t. j. uvádzať spätne do praxe, a preto sa právom označuje za zakladateľa viacerých aplikovaných ekologických/biologických odborov. Uplatňoval a rozvíjal metódy kvantitatívneho ekologického výskumu populácií živočíchov i rastlín. Pre riešenie ekologických otázok na úrovni ekosystémov organizoval tímový výskum krajine. Publikoval originálne práce v domácich a zahraničných časopisoch, ktoré sa citujú aj v súčasnosti. Najmä v súčasnosti neraz absentuje jeho schopnosť vnímať prírodu ako komplexný ekosystém, a tak k nej aj pristupovať z hľadiska jej ochrany a starostlivosti o ňu tak, aby sa uchovalo jej bohatstvo rastlinného a živočíšneho sveta pre budúce generácie. Jeho výnimočnej osobosti a dielu sa po eho smrti venovali viaceré vedecké konferencie, usilujúce sa  odborné zhodnotenie jeho práce v kontexte vývoja ekológie na Slovensku a v okolitých krajinách.

 

Zdroje:

  • ELIÁŠ, Pavol: Prvý slovenský ekológ František Jozef Turček (1915 – 1977). In: Ekológia, biológia, chémia [online], č. 1, roč. 20, rok 2016. Nitra: Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 8 s. Dostupné na internete: <TU>.
  • KOCIAN, Ľudovít: František Jozef Turček, CSc. – ochranca prírody. In: Tichodroma [online], 27: 118–127 (2015). ISSN 1337-026X, s. 118 – 127.
  • Konferencia o významnom slovenskom vedcovi F. J. Turčekovi. In: Náš Zvolen SME. [online]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Na TU vo Zvolene je konferencia o slovenskom vedcovi F. J. Turčekovi. [TASR]. In: Školský servis [online]..  Uverejnené: 11. 12. 2015. Dostupné na internete: <TU>.
  • SLÁDEK, J.: František J. Turček päťdesiatročný. In: Biológia, 20, 12, 1965, s. 921 –931.
  • SLÁDEK, J.: Život a dielo lesníckeho ekológa Františka J. Turčeka. Zvolen: Technická univerzita, 1992, 73 s.
  • TURČEK, František, Jozef. In: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok. T – Ž. Martin: Matica slovenská, 1994, ISBN 80-7090-111-X, s. 141.