Fedor Matejov: Meandre. Poézia/Próza/Kritika (2015)

Fedor Matejov: Meandre. Poézia/Próza/Kritika  (2015)

MATEJOV, Fedor: Meandre. Poézia/Próza/Kritika. Recenzenti: Tomáš Horváth, Zoltán Rédey. Bratislava: Veda – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 264 s. ISBN 978-80-88746-31-7.

 

Súbor textov venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov 20. storočia. Ako témy v ňom figurujú texty M. Rúfusa, M. Válka, I. Kupca, J. Ondruša, I. Laučíka, Š. Strážaya, D. Tatarku, P. Vilikovského, A. Vášovej, M. Hamadu a i. Ich dialogickými partnermi sa v autorovom chápaní a podaní stávajú dobová ideológia, dobová kritika a kritika doby, evidentná či latentná intertextualita, segmenty výtvarného umenia, autobiografickosť, telesnosť ako základ našej existencie i „látka“ sveta. Zvolený titul Meandre evokuje utváranie, priebeh, tok, dianie umeleckého textu v jeho čítaní, chápaní a výklade a zároveň aspoň potenciálne privádza k slovu aj tie metonymické súmedznosti, dotyky a prieniky, čo toto dianie obklopujú, „energeticky“ dotujú, a tak invenčne spoluutvárajú „svet“ textu.

 

Zdroj: Publikácie ústavu. In: Ústav slovenskej literatúry: slovenská akadémia vied [online]. [Citované 16. 8. 2016] Dostupné na internete: <https://www.uslit.sav.sk/novinky.html>.