Európska únia chce využiť silu kultúry na podporu hospodárskeho rastu (25. 5. 2018)

Európska únia chce využiť silu kultúry na podporu hospodárskeho rastu (25. 5. 2018)

Mestá a regióny odrážajú kultúrnu rozmanitosť Európy a majú najlepšie predpoklady na to, aby premenili kultúrne dedičstvo Európy na strategické aktíva. Zdôraznili to miestni a regionálni predstavitelia v diskusii s Tiborom Navracsicsom, komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

Komisár, ktorý vystúpil na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov pripomenul, že posilnenie spoločnej európskej identity a presadzovanie sociálnej a hospodárskej súdržnosti patria medzi ciele Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a sú podmienkami na vybudovanie Európy budúcnosti.

V návrhu Európskej komisie na nasledujúci viacročný finančný rámec EÚ budú existujúce opatrenia na podporu európskej kultúry a tvorivosti začlenené do nového programu Tvorivá Európa, s miernym zvýšením rozpočtu. Komisia taktiež navrhuje zdvojnásobiť rozpočet na program Erasmus+ a posilniť európsky zbor solidarity. Tieto nástroje sú súčasťou nového zoskupenia Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt s celkovým rozpočtom vo výške 139,5 miliárd eur.

Karl-Heinz Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov, vyjadril svoje presvedčenie, že kultúra a vzdelávanie musia prispievať k posilneniu pocitu príslušnosti k EÚ a kultúrne dedičstvo treba považovať za strategický zdroj pre Európu. „Väčšie investície do tzv. mäkkej moci, vrátane mládeže, vzdelávania a kultúry, sú zárukou väčšej solidarity a je najlepším prostriedkom proti riziku rozpadu našej spoločnej európskej identity. Tieto priority sa musia zohľadniť aj v rámci rôznych programov budúceho rozpočtu EÚ.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, potvrdil, že Európska komisia predloží nové návrhy týkajúce sa Európskeho priestoru vzdelávania a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj obnovenú stratégiu EÚ pre mládež a nový európsky program pre kultúru v úsilí zúročiť podnety, ktoré poskytol Európsky rok kultúrneho dedičstva.

„Chceme využiť silu kultúry na podporu hospodárskeho rastu, vytvárania pracovných miest a sociálneho rozvoja. Kľúčom je pri tom presadzovanie našich spoločných hodnôt, ako aj posilnenie našej miestnej, národnej a európskej identity. Mladí ľudia sú tou najväčšou silou pri budovaní mostov. Musíme urobiť viac, aby sme im umožnili stretávať sa, navzájom sa spoznávať, spoznávať našu rozmanitosť, ale aj to, čo máme spoločné. Komisia už odviedla svoj podiel na zabezpečenie dostatočnej finančnej podpory politiky v oblasti vzdelávania, mládeže a kultúry v nasledujúcom rozpočte EÚ“, uviedol komisár Navracsics.

Luca Jahier, novozvolený predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, zdôraznil, že EÚ a jej členské štáty musia umožniť, aby sa kultúra, ktorá je základom a spojivom európskej identity, dostala do popredia ako nástroj na zjednocovanie a mobilizáciu v Európe. „Nastal čas pevne ukotviť kultúru a kultúrne politiky v centre európskej politickej agendy, investovať do tohto sektora a podporiť rôznych aktérov, ktorí v ňom pôsobia, zapojiť kultúru ako nástroj mäkkej moci do európskych vonkajších vzťahov a podporiť ju ako štvrtý pilier udržateľného rozvoja.“

Petra Kammerevertová (DE/S&D), predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie CULT, vyjadrila svoje pevné presvedčenie, že hospodársky podmienený „európsky projekt“ sám osebe nestačí, aby sa občania stotožnili s Európskou úniou. „Preto je veľmi dôležité, aby európski tvorcovia politík na všetkých úrovniach prisúdili väčší význam politike v oblasti kultúry a vzdelávania. Európa potrebuje kultúru – v roku 2018 i po ňom – keďže je to práve naša spoločná kultúra, ktorá z nás robí Európanov.“

V nadväznosti na diskusiu zhromaždenie EÚ zastupujúce mestá a regióny EÚ prijalo dve stanoviská týkajúce sa tejto témy. Taňa Christova (BG/EĽS), primátorka mesta Gabrovo a spravodajkyňa stanoviska na tému Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou, uviedla: „Keďže vzdelávanie zostáva v právomoci členských štátov, dôrazne odporúčame podporovať jazykové vzdelávanie od raného veku a oboznamovať študentov so spoločným európskym kultúrnym dedičstvom, európskymi dejinami a procesom európskej integrácie. Rovnako je naliehavé preskúmať regionálne rozdiely a hospodárske a sociálne dôsledky, ktoré vyplývajú z rozdielu medzi zručnosťami a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v EÚ.“

Babette Winterová (DE/SES), štátna tajomníčka pre kultúru a európske záležitosti Durínskeho úradu vlády a spravodajkyňa stanoviska vypracovaného na žiadosť bulharského predsedníctva Rady EÚ, pokladá kultúrne dedičstvo za strategický zdroj pre súdržnejšie a udržateľnejšie regióny v EÚ. „Kultúrne dedičstvo stelesňuje motto EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ a má značný vplyv na cestovný ruch, zamestnanosť a rast. Prispieva k sociálnej súdržnosti a kvalite života a ponúka možnosti rozvoja pre regióny zasiahnuté demografickými zmenami a vyľudňovaním. Vyzývame regióny EÚ, aby to zohľadnili v rámci svojich stratégií pre inteligentnú špecializáciu a trvali na tom, aby sa kultúra a kultúrne dedičstvo lepšie začlenili medzi priority v budúcom rozpočte EÚ“, povedala B. Winterová.

 

(Zdroj: EÚ chce využiť silu kultúry na podporu hospodárskeho rastu (25. 5. 2018). In: Európske noviny [online]. Uverejnené 25. 5. 2018 [Citované: 1. 6. 2018].  Dostupné na internete: <TU>.)