Celoslovenská literárna súťaž DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2016 (Uzávierka: 7. 10. 2016)

Celoslovenská literárna súťaž DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2016 (Uzávierka: 7. 10. 2016)

Propozície IX. ročníka detskej celoslovenskej literárnej súťaže 2016

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2016

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:
Mesto Žilina

Termín konania:
29. november 2016 o 10.00 hod.

Miesto a čas konania:
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:
Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku od 8 do 13 rokov.

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word). Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:
Súťaž je vypísaná v kategórii rozprávka nasledovne:
I.   kategória: žiaci vo veku  8 – 10 rokov
II.  kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 7. októbra 2016:
– osobne
– na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č. 20, 011 82 Žilina
– na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 7. októbri 2016 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o umiestnení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 29. novembra 2016 o 10.00 hod. na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestu osobným automobilom nepreplácame.

Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
vsvetkovska@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie:

 

(Zdroj: Detská rozprávková Žilina 2016. In: Krajské kultúrne stredisko v Žiline [online]. Publikované: 17. 6. 2016 [citované 15. 8. 2016]. Dostupné na interente: <TU>)