CYRILO-METODSKÁ SLÁVNOSŤ v Dome seniorov v Dolnom Ohaji

CYRILO-METODSKÁ SLÁVNOSŤ v Dome seniorov v Dolnom Ohaji

Tisícstošesťdesiate výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročie smrti sv. Cyrila si seniori v Dome seniorov v Dolnom Ohaji pripomenuli cyrilo-metodskou slávnosťou. Organizátorom podujatia bol miestny Dom seniorov, občianske združenie CYRILOMETODIADA a nadácia PRO PATRIA. 

Zúčastnených na úvod podujatia privítala riaditeľka Domu seniorov VERONIKA ČELECHOVSKÁ.

Predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA DANIELA SUCHÁ predniesla verše z Proglasu sv. Koštantína Filozofa a Žalm Cyrilo-metodský Karola Strmeňa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý:

 

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť
i touto ťažkou školou,
teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme
príchod našich apoštolov.
Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.
Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.
Bohu Otcovi nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

 

ANTON HRNKO, konateľ nadácie PRO PATRIA, vo svojom príhovore o misii sv. Cyrila a sv. Metoda poukázal na to, že oni na územie našich predkov nepriniesli kresťanstvo, ako sa to často nesprávne interpretuje. V čase ich pôsobenia už boli aspoň tri generácie Slovenov  pokresťančené. Svätí bratia priniesli starým Slovákom písmo, preložili Sväté písmo a bohoslužobné knihy do ich reči, čím o tisíc rokov predbehli západnú Európu, v ktorej sa začali slúžiť sväté omše v reči ľudu až po druhom Vatikánskom koncile. Ich pôsobením sa kresťanstvo na Veľkej Morave dostalo na úplne novú, oveľa vyššiu úroveň. Primárnym dôvodom ich pozvania RASTICOM a SVÄTOPLUKOM bolo vytvorenie cirkevných štruktúr  – prakticky zriadenie cirkevnej provincie na Veľkej Morave. Keďže svätí Cyril a Metod nemali biskupské svätenie, a teda nemohli vysvätiť svojich žiakov za kňazov, museli s nimi putovať do Ríma. Až po návrate z Ríma a vyslobodení sv. Metoda z franského väzenia bol Metod menovaný titulárnym sriemskym arcibiskupom a mohol budovať cirkevnú provinciu a misijne pôsobiť aj v okolitých slovanských krajinách (ako napr. Čechy, Lužica, Visla…) a priniesť k nim kresťanstvo. Vyhnanie (odchod) časti žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda po Metodovej smrti v konečnom dôsledku malo aj významné pozitíva v tom, že priniesli kresťanstvo do Bulharska, odkiaľ sa šírilo až na Kyjevskú Rus.

Je neodškriepiteľným faktom, že misia solúnskych bratov zohrala obrovskú úlohu pri rozvoji a upevnení kresťanstva v celom slovanskom svete a výrazne ovplyvnila celú Európu.

IVAN SOLÁR, starosta obce Dolný Ohaj, poďakoval za zorganizovanie tohto podujatia a zablahoželal seniorke Blažene Juríkovej k významnému životnému jubileu – deväťdesiatym narodeninám. 

Fujarista ŠTEFAN SUCHÝ obohatil podujatie hrou na fujare a spevom.

Svätú omšu ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda celebroval otec ALEXANDER STANÍK, farár z Hronského Beňadiku, otec Viktor Tomčányi, farár z Radavy, a otec Šebastián Košút z miestneho Domu seniorov. Svätú omšu krásnym spevom sprevádzali seniori.

 

DANIELA SUCHÁ, OZ CYRILOMETODIADA

Foto: Ivana Šurániová, Dom seniorov

 

Viac: Daniela Suchá, OZ CYRILOMETODIADA: CYRILO-METODSKÁ SLÁVNOSŤ v Dome seniorov v Dolnom Ohaji. In: (www.cyrilometodiada.sk/cyrilometodska-slavnost-v-dome-seniorov-v-dolnom-ohaji)