Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017 (uzávierka 31. 1. 2018)

Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017 (uzávierka 31. 1. 2018)

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú osemnásty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2017. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. Autori a autorky majú možnosť poslať svoje dramatické texty do 31. januára 2018.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2018 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

Texty finalistov súťaže budú publikované v rámci elektronickej knihy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €, treba zaslať na adresu:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2017“

 

Uhradenie registračného poplatku:

Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu.

 

Uzávierka súťaže je 31. januára 2018.

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2017 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

 

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12,

813 57 Bratislava, Slovakia

tel: 02 20487 603, mobil:  0917 404 505

dusan.poliscak@theatre.sk