Štúdia Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska

Štúdia Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska

NORVT – Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

 

Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska

 

©  NORVTM 2018 ( https://www.tik.sk;  tik@post.sk)     
Gestor: Ing. František Mach, CSc.
Odborný garant: Ing. Ján Varoščák, CSc.
Editor: Ing. Rudolf Haspra, CSc.

 

Bratislava 2018


 

ĆÍTAŤ CE LÚ ŠTÚDIU.

 

OBSAH

Ú V O D

3

PRIESTOROVÁ EKONOMIKA – metodické minimum

4

TABUĽKY, GRAFY

5

1.

REGIONÁLNA POLITIKA

6

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Regionálna politika EÚ

Regionálna politika SR

Územné a správne členenie Slovenska

Regionálny rozvoj

Regionálne disparity

Regionálna konkurencieschopnosť

Lisabonská stratégia

6

7

8

9

13

14

16

2.

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA

20

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Agenda 2000

I. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky

II. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky

20

21

22

3.

ODVETVOVÉ EKONOMIKY

26

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

Odvetvie poľnohospodárstva

Výkon odvetvia v rokoch 2007 až 2016

Tvorba zdrojov v rokoch 2007 až 2016

Použitie zdrojov v rokoch 2007 až 2016

Disponibilné zdroje, produktivita a efektívnosť  v rokoch 2007 až 2016

26

27

28

31

32

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Odvetvie lesníctva

Lesnícka politika Slovenska

Výkon odvetvia lesníctva v rokoch 2007 až 2016

33

34

36

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Cestovný ruch

Atraktivity a história cestovného ruchu Slovenska

Politika cestovného ruchu Slovenskej republiky a jej nositelia

Regionalizácia cestovného ruchu Slovenska

Satelitný účet cestovného ruchu

38

39

41

42

43

 

ZHRNUTIE

46

4.

VIEDIECKA KRAJINA

48

4.1.

Vidieckosť krajiny

48

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Politika vidieckej krajiny

Nástrojové portfólio politiky vidieckej krajiny

Aktéri politiky vidieckej krajiny

Rozvojové oblasti politiky vidieckej krajiny                                                       

49

50

51

52

4.2.4.

4.2.4.1.

4.2.4.2.

Synergia politiky vidieckej krajiny

Synergia synergetiky

Ekonomická synergia

52

52

53

Z Á V E R

54

ZDROJE, DATABÁZY

55

 

ĆÍTAŤ CELÚ ŠTÚDIU.