7. – 8. 9. – Medzinárodný odborný seminár Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe (prihlášky do 30. 6. 2017)

7. – 8. 9. – Medzinárodný odborný seminár Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe (prihlášky do 30. 6. 2017)

Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Spolok historikov v Ružomberku pri SHS, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV a ćasopis Kultúrne dejiny pozývajú na podujatie

Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe

Cultural History in Central Europe : Present State and Perspectives
Stand und Perspektiven der Forschung der Kulturgeschichte in Mitteleuropa

[medzinárodný odborný seminár]

v dňoch 7. – 8. septembra 2017

na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Prihlášky s názvami príspevkov prosíme zasielať do 30. 6. 2017 na e-mail: kulturne.dejiny@gmail.com.

 

Navrhované témy:

I. panel: Teória kultúrnych dejín (KD);
II. panel: Metodológia KD;
III. panel: Historiografa KD –
na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v inonárodnom prostredí;
IV. panel: Vzťahy a postavenie KD voči iným vedám –
politickým dejinám, hospodárskym, sociálnym, cirkevným, právnym.

Seminár je interdisciplinárny, stanoviská, tematické podnety a metodologické impulzy vychádzajú z vedných odborov, akými sú literárna veda, umenoveda, dejiny a teória kultúry, flozofa, archeológia a pod.

Plánovaný výstup: © Kultúrne dejiny, 2018 (BIBP, CEEOL, EBSCO, SCOPUS), ISSN 1338-2209.

Viac informácií o akcii: <https://kulturnedejiny.ku.sk>.

Miesto konania: FF KU Ružomberok.

***

shs.history mailing list
shs.history@sav.sk
https://sav.sk/mailman/listinfo.cgi/shs.history

 

(zdroj: e-mail z 13. 4. 2017)