23. 1. – Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave

23. 1. – Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na podujatie Deň otvorených dverí v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici.

Akcia je určená pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium prvého stupňa, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a prihlášky môžu podať do konca februára. Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu 73 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia viac ako 1 300 uchádzačov.

Filozofická fakulta UK v Bratislava je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku. Každoročne prijíma okolo 2 200 uchádzačov na oba stupne štúdia a jej brány opúšťa ročne takmer 1 000 absolventov.

Uchádzačom o štúdium ponúka:

– dlhodobú, v mnohých oblastiach historickú tradíciu pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií

– širokú škálu študijných programov:

* umenovedné

* humanitné

* historické

* sociálne

* pedagogické a učiteľské

* filologické (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

– unikátne študijné programy v slovenských podmienkach (najmä v oblasti štúdia jazykov)

– moderné a atraktívne študijné programy (najmä v oblasti sociálnych a humanitných vied, ako aj jazykových štúdií)

– široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia

– možnosť pokračovania na všetkých stupňoch VŠ štúdia (vrátane doktorandského)

Počas Dňa otvorených dverí 23. januára 2016 môžu potenciálni záujemcovia a široká verejnosť získať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte:

– na stretnutí s vedením fakulty o 10. a 13 hodine v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v budove fakulty na Gondovej ulici;

– na jednotlivých katedrách v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch katedier Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici.

 

Kontakt na ďalšie informácie:

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., prodekanka pre prijímacie konanie a styk s verejnosťou

Tel.: 02/59 339 222, e-mail: mariana.szapuova@uniba.sk.