11. 11. – Vedecké kolokvium NÁVRATY K ISTOTÁM o diele Jána Boora – v Divadelnom ústave v Bratislave

11. 11. – Vedecké kolokvium NÁVRATY K ISTOTÁM o diele Jána Boora – v Divadelnom ústave v Bratislave

Na fotografii hore Ján Boor

Divadelný ústav pozýva na vedecké kolokvium NÁVRATY K ISTOTÁM venované dielu profesora JÁNA BOORA, poprednej osobnosti slovenskej teatrológie, literárnej vedy a prekladateľstva. Cieľom podujatia je nielen pripomenúť si okrúhle výročie narodenia profesora Jána Boora, ale rovnako sprítomniť jeho odkaz. Vedecké kolokvium sa uskutoční 11. novembra 2015 od 10. hod. v priestoroch Štúdia 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

 

Kolokvium je určené predovšetkým teatrológom, divadelným historikom, odborníkom v oblasti divadelného prekladu, ale aj študentom umeleckých a umenovedných odborov a širšej odbornej verejnosti.

Hlavným organizátorom kolokvia je Divadelný ústav.

 

Na fotografii vpravo: Zájazd VŠMU – Záborský (vľavo) a Ján Boor (vpravo)

 

Foto: archív DÚ

 

 

Program kolokvia

Príhovor riaditeľky Divadelného ústavu Mgr. art. Vladislavy Fekete, ArtD.

Životné a odborné cesty profesora Jána Boora – Mgr. Martin Timko, ArtD.

Rodinné korene profesora Jána Boora – PhDr. Rudolf Hudec, PhD.

 

Teoretická časť

Esejistický univerzalizmus profesora Boora – prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

Dráma a divadlo sveta ako večná kríza prof. PhDr. Zuzana Hlavenková-Bakošová, PhD.

V spojení s hodnotami – prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD.

Paralely: prekladateľská tvorba profesora Jána Boora – Mgr. art. Zdenka Pašúthová, ArtD.

 

Spomienky

doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., PhDr. Štefan Fejko

 

Diskusia

 

Prof. PhDr. Ján Boor, DrSc., Dr. h. c. (* 5. 3. 1915, Holíč – † 20. 10. 2002, Bratislava)

Študoval na gymnáziu v Skalici a neskôr francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1937 – 1939 bol na študijnom pobyte vo Viedni a Grenobli. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Tisovci a Liptovskom Sv. Mikuláši, pracoval tiež v Matici slovenskej, kde systematicky publikoval najmä v Slovenských pohľadoch. Od roku 1952 vyučoval na Filozofickej fakulte UK, kde prednášal západné literatúry.

V roku 1969 prešiel na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde pôsobil ako pedagóg a akademický funkcionár až do odchodu na dôchodok. Svoj vedecký záujem koncentroval najmä na svetové divadlo a teóriu divadla.

Nemenej významnou bola aj jeho práca v UNESCO a účasť na dvoch generálnych konferenciách koncom štyridsiatych rokov v Paríži.

Je autorom knižných publikácii O západných realistoch, Dialektika dejín divadla, Dráma proti útlaku, Dráma a divadlo sveta. Systematicky sa vo svojich vedeckých štúdiách venoval vrcholným zjavom európskej a svetovej kultúry, drámy, hudby.

Ako pedagóg vychoval niekoľko generácií teatrológov a dramaturgov profesionálnych divadiel. Jeho celoživotná vedecká a ľudská aktivita zásadne prispela k vysokej úrovni slovenského profesionálneho divadelníctva.