Výročia osobností v JANUÁRI 2016

01.12.2016 13:41

SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JANUÁRI 2016

* 1. 1. 1766 Nemescső (Maďarsko) – Gregor Fabri (* v júli 1707 Ožďany), náboženský spisovateľ, kňaz, cirkevný hodnostár, rektor v Győri (od roku 1734), farár – 250. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 1. 1. 1936 Trnava – Ján Stacho, MUDr. († 15. 7. 1995 * Bratislave), básnik, prekladateľ, redaktor, diplomat, šéfredaktor Revue svetovej literatúry, jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov povojnového obdobia slovenskej poézie, bol členom tzv. Trnavskej skupiny (konkretisti), medzi jeho najznámejšie básnické zbierky patria Svadobná cesta (1961), Dvojramenné čisté telo (1964), Z prežitého dňa (1978), prekladal Rimbauda, Bérangera, Galczynského a iných – 80. VÝROČIE NARODENIA.

† 2. 1. 1941 Neštich (Smolenická Nová Ves, dnes súčasť Smoleníc, okres Trnava) – Štefan Banič (* 23. 11. 1870 tamže), konštruktér, technik a vynálezca prvého použiteľného skladacieho leteckého padáka patentovaného roku 1914 v USA, čestný člen Americkej spoločnosti pre podporu letectva, speleológ, spoluobjaviteľ jaskyne Driny (pri Smoleniciach) – 75. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 2. 1. 1996 Svit (okres Poprad, poch. vo Švošove) – Ján Maga, Mons. (* 28. 9.1944 Švošov, okr. Ružomberok) – kňaz, vysokoškolský pedagóg, špirituál, spisovateľ, prekladateľ, správca Biblického diela na Slovensku, profesor Nového zákona, špirituál Kňazského seminára v Spišskom Podhradí. Pápež Ján Pavol II. mu udelil titul Monsignor kaplán Jeho Svätosti – 20. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 3. 1. 1916 Zvolen – Ľudovít Greššo († 8. 2. 1982 Nitra), herec, pôsobiaci na viacerých scénach, o. i. v Krajovom divadle v Trnave (1960 – 1965), kde bol aj umeleckým šéfom – 100. VÝROČIE NARODENIA.

* 4. 1. 1906 Bratislava-Lamač – Alexander Húščava, Prof. PhDr., DrSc. († 9. 8. 1969 tamže), historik, vysokoškolský pedagóg, priekopník pomocných vied, zakladateľ a prvý vedúci študijného odboru archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – 110. VÝROČIE NARODENIA.

† 4. 1. 2001 Bratislava – Agneša Truhlářová (* 27. 10. 1931 Trnava, manželka literárneho historika Břetislava Truhlářa), hudobná kritička, klaviristka, rozhlasová redaktorka v Košiciach a Bratislave, redaktorka týždenníka Slovenka (1976), novinárka, tvorkyňa rozhlasových estrádnych programov i náročných vysielaní o vážnej hudbe, autorka rozhovorov s tvorcami a interpretmi vážnej hudby, propagátorka domácej a zahraničnej klasickej i novej hudby a hudobného života – 15. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 4. 1. 1876 Osuské (okres Senica) – Emanuel Lehocký († 24. 9. 1930 Bratislava), sociálnodemokratický politik, verejný činiteľ, vydavateľ, publicista, úradník, jeden zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. 10. 1918, člen revolučnej SNR a Národného zhromaždenia ČSR – 140. VÝROČIE NARODENIA.

† 5. 1. 1841Andrej Kosper (* 5. 5. 1788 Nitra), kňaz, ľudovýchovný pracovník, propagátor ovocinárstva a včelárstva (v Trenčianskych Tepliciach) – 175. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 5. 1. 1806 Tisovec – Fraňo Dianiška († ?), knihovník, evanjelický farár a národovec, založil knižnicu Slovanského ústavu na lýceu v Bratislave a bol jej knihovník – 210. VÝROČIE NARODENIA.

† 5. 1. 1706 Jelšava – Eliáš Sartorius (* v I. polroku 17. stor. asi Tvrdošín), náboženský spisovateľ, učiteľ, rektor na rozličných školách, evanjelický farár, autor latinských evanjelických duchovných hier – 310. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 6. 1. 1681 Vrbové (okres Piešťany) – Ján Baltazár Magin († 27. 3. 1734/35 Dubnica nad Váhom), básnik, historik, teológ, kňaz, titulárny kanonik nitrianskej kapituly, znalec cirkevného a svetského práva, antickej vzdelanosti a literatúry, autor prvej slovenskej národnej obrany, v ktorej pripomína slávnu minulosť Slovanov a Slovákov, cyrilometodskú tradíciu a účasť Slovákov na kultúrnom zveľadení Uhorska, s názvom Ostne namierené proti pisateľovi najvznešenejšieho a najnovšieho bratislavského snemovania alebo Obrana slávnej Trenčianskej stolice… (Murices Nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptori sparsi, sive Apologia pro inclito comitatu Trenchiniensi) z roku 1728 – 335. VÝROČIE NARODENIA.

† 6. 1. 1936 Vrbovce (okres Myjava) – Eduard Šándorfi- Škrabánek (* 5. 4. 1869 Bošáca, okres Trenčín), rímskokatolícky kňaz, národný buditeľ, novinár, redaktor časopisov Kresťan, Posol Svätého Antona – 80. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 6. 1. 1886 Bratislava – Karol Gruber-Szeredai, JUDr. († 20. 2. 1956 Piešťany), novinár, redaktor časopisu Tavasz (1920 – 1921), knihovník, tvorca základov menného katalógu Univerzitnej knižnice v Bratislave, spolupracoval pri katalogizovaní historických fondov a spracovaní kláštorných knižníc – 130. VÝROČIE NARODENIA.

* 8. 1. 1911 Selce (okres Banská Bystrica) – Andrej Očenáš († 8. 4. 1995 Bratislava), hudobný skladateľ, rozhlasový hudobný redaktor, o. i. autor scénickej hudby k literárnym dielam J. Botta, A. Sládkoviča, P. O. Hviezdoslava a zhudobnení veršov J. Kráľa, V. Beniaka, R. Fábryho, J. Kostru a ďalších – 105. VÝROČIE NARODENIA.

† 8. 1. 1856 Trnava – Martin Ďurgala (* 10. 11. 1783 Podbranč), pedagóg, podporovateľ a rozširovateľ slovenskej tlače, prívrženec bibličtiny, v ktorej vydával svoje knihy a ktorú bránil v jazykových sporoch po boku Jána Kollára, ako kurátor evanjelickej cirkvi v Trnave obraňoval práva Slovákov proti Nemcom – 160. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 9. 1. 1806 Banská Bystrica-Radvaň – Samuel Babilon († 23. 1. 1866 Silbaš, Juhoslávia), evanjelický kňaz, pedagóg, náboženský spisovateľ, spoluzakladateľ Spoločnosti česko-slovanskej – 210. VÝROČIE NARODENIA, 150. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 9. 1. 1806 Spišský Štiavnik (okres Poprad, pochovaný v Spišskej Kapitule) – Ján Anton Révai, gróf zo Sklabine a Blatnice (* 8. 8. 1748 Častkovce), rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, župan, spišský biskup, nitriansky veľprepošt, titulárny bosonský biskup, vikár Nitrianskej kapituly staviteľ kostolov – 210. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 9. 1. 1911 Suchá nad Parnou – Pavol Ilavský, prof. doc. Ing. († 15. 1. 1965 Košice), geodet, vysokoškolský pedagóg, vedec, vyštudoval zememeračské inžinierstvo, bol správcom Ústavu nižšej geodézie SVŠT v Bratislave (od r. 1952), prednášal na SVŠT v Košiciach, výskumne sa venoval banskému meračstvu, autor vysokoškolských učebníc, štúdií a článkov v odborných časopisoch – 105. VÝROČIE NARODENIA.

* 10. 1. 1821 Dolný Kubín – Janko Matúška († 11. 1. 1877 tamže), romantický spisovateľ, básnik, dramatik, člen štúrovskej národnobuditeľskej generácie a člen Ústavu reči a literatúry československej (od roku 1839), autor textu slovenskej štátnej hymny Nad Tatrou sa blýska (1844) – 195. VÝROČIE NARODENIA.

† 11. 1. 1806 Bratislava – Štefan Lumnicer (Lumnitzer) (* 4. 4. 1749 Banská Štiavnica), lekár, spisovateľ odbornej literatúry, botanik, ktorý zostavil podrobný herbár kvetenstva okolia Bratislavy a vydal monografiu Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas (Bratislavská kvetena), čestný člen Botanickej spoločnosti v Regensburgu a Mineralogickej spoločnosti v Jene – 210. VÝROČIE ÚMRTIA.

*11. 1. 1921 Trnava – Karol Vaculík  († 5. 7. 1992 Bratislava), výtvarný teoretik, publicista, má významnú účasť na budovaní Slovenskej národnej galérie, ktorej bol aj dlhoročným riaditeľom – 90. VÝROČIE NARODENIA.

† 12. 1. 1861 Revúca – Gustáv Maurícius Reuss (* 4. 1. 1818 Revúca), lekár, zaoberal sa aj zbieraním rastlín, botanikou, vlastivedou, históriou a písal beletriu, napísal pomerne veľa vedeckých prác a tri prózy, vo svojich dielach vyzdvihol ľud ako ideál zdravého národného života – 155. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 12. 1. 1856 Modra – Ľudovít Štúr (* 29. 10. 1815 Uhrovec), politik, národný činiteľ, pedagóg, jazykovedec, spisovateľ, básnik, novinár, publicista, redaktor, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia v prvej polovici a na prelome 19. storočia, kodifikátor spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenských nárečí (1843), zakladateľ prvých slovenských novín – Slovenských národných novín s literárnou prílohou Orol tatranský (1845),poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen (1847 – 1848), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania (1848 – 1849),  osnovateľ modernej národnej a politickej koncepcie slovenského národa – 160. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 13. 1. 1881 Rimavská Píla (okres Rimavská Sobota) – Imrich Lauček (* 23. 10. 1804 Horné Zelenice), evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ, spisovateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti, prispel historickými spevmi do Kollárových Spievaniek, písal príležitostné básne, prekladal z antickej a nemeckej literatúry, spoluzakladateľ a podporovateľ Matice slovenskej, Slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej, ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši – 135. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 13. 1. 1946 Zvolen – Marína Ormisová-Maliaková (* 4. 11. 1861 Nižná Slaná, dcéra Samuela Ormisa), spisovateľka a vlastenka, dámska krajčírka, vydala sa za J. Maliaka do Juhoslávie, kde sa pokúsila založiť súkromnú slovenskú dievčenskú školu, písala prózu, cestopisné črty, spomienky na otca a i. – 70. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 13. 1. 1851 Modra – Karol Štúr (* 25. 3. 1811 Trenčín, brat Ľudovíta Štúra), básnik, prekladateľ z gréčtiny (Platóna a Aristofana), pedagóg, evanjelický kňaz, zakladateľ Spoločnosti česko-slovanskej (1829, spolu so Samom Chalupkom, Danielom Lichardom a ďalšími), ktorej bol predsedom a knihovníkom, profesor a rektor na evanjelickom gymnáziu v Modre, kde v roku 1843 prijal aj niekoľko študentov, ktorí odišli z bratislavského lýcea na protest proti zbaveniu jeho brata Ľudovíta profesúry – 165. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 14. 1. 1861 Revúca – Gustáv Reuss († 4. 1. 1818 tamže), botanik, historik, etnograf, lekár, zberateľ slovenských ľudových rozprávok, zakladateľ slovenskej vedeckej fantastiky – 155. VÝROČIE NARODENIA.

† 17. 1. 1966 (Bratislava) – Magda Husáková-Lokvencová (* 13.9.1916 Pacov, Česko, prvá manželka právnika a politika Gustáv Husák, po rozvode manželka Ctibora Filčíka), herečka, režisérka, ide o prvú významnú ženskú režisérku v dejinách slovenského divadelníctva. – 45. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 18. 1. 1841 Banská Bystrica – Jozef Dekret-Matejovie (* 12. 7. 1774 v Čiernom Balogu-Dobroči, okres Brezno), lesný hospodár, priekopník slovenského odborného lesníctva a pokrokových metód lesnej techniky a obnovy lesov, povolaním hlavný horár a komorský lesmajster – 175. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 18. 1. 1926 Budapešť – Lujza Blahová (* 8. 9. 1850 Rimavská Sobota), herečka a operná speváčka, vystupovala v detských úlohách v Győri, Népszínház v Budíne i Subotici, vydala sa za operného dirigenta Jána Blahu (1866), ktorý ju hudobne vzdelával, neskôr členka Národného divadla v Budapešti – 90. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 18.1. 1956 Torysky (okres Levoča) – Jozef Bánsky (* 31. 12. 1919 Senica-Kunov), literárny vedec a historik, poloniosta, bibliograf, básnik, prozaik, autor dizertácie Slováci na štúdiách v Halle (vyšla 1949 – 1950), prekladateľ z poľskej literatúry (K. Brandys, A. Mickiewicz, A. Olcha, J. Stryjkowski a i.) – 60. VÝROČIE ÚMRTIA.

*18. 1. 1911 Topoľčany – Alexander Galbavý († 2. 5. 1954 Trnava), hudobný skladateľ, pochádzal z hudobníckej rodiny, sám však bol samoukom, ovládal viacero hudobných nástrojov, pôsobil vo viacerých zoskupeniach a kaviarenských hudobných programoch, napr. v Kryme a v Imperiáli, venoval sa tvorbe populárnych a tanečných piesní  – 105. VÝROČIE NARODENIA.

* 21. 1. 1701 Zamarovce – Pavol Hičolt († 18. 2. 1752 Košice), pedagóg, filozof, cirkevný spisovateľ – 315. VÝROČIE NARODENIA.

* 21. 1. 1921 Trnava – Mária Prechovská († 5. 11. 1995 Bratislava), herečka, zaslúžilá umelkyňa (1967), študovala herectvo vo Viedni (1937 – 1939), bola členkou Akademického divadla v Trnave (1944 – 1945), členkou činohry SND v Bratislave (od r. 1945), herečka širokého spektra dramatických i komediálnych postáv v klasických aj súčasných činoherných dielach domácich a cudzích autorov, ktorej herectvo sa moderným dramatickým výrazom a nepatetickou citlivosťou vymykalo z tradičného slovenského hereckého prejavu, ocenená Cenou Zväzu dramatických umelcov za rozhlasovú tvorbu (1971) – 90. VÝROČIE NARODENIA

† 22. 1. 1966 Buenos Aires (Argentína) – Ferdinand Hoffmann (* 14. 2. 1908 Žilina), divadelný režisér, dramaturg, redaktor, autor divadelnej hry, teoretickej práce o divadle a prekladateľ svetoznámych divadelných hier a textov operných libriet – 50. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 22. 1. 1841 Skalica – František Xaver Škarnicel (*24. 11. 1769 Skalica), kníhtlačiar, ktorý 61 rokov viedol kníhtlačiareň v Skalici, vydavateľ – 175. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 22. 1. 1971 zomrel Mikuláš Gacek (* 10. 7. 1895 Budapešť), literát, prekladateľ, priekopník moderného slovenského prekladu, čs. legionár (1917), notár, pracovník tlačového a kultúrneho oddelenia MZV SR (1941 – 1945), po vojne väznený v gulagu v Kazachstane (do roku 1955), neskôr rehabilitovaný súdom ZSSS (1963), nemohol však publikovať, preto prekladal hlavne klasickú ruskú a neskôr sovietsku prózu (Čechov, Kuprin, Aksakov, Afinogenov, Jelenev a i.) a dramatickú tvorbu (Gogoľ, Čechov, Ostrovskij, Turgenev a i.). V rokoch 1928 – 1929 preložil aj Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti a hoci bol text v Matici slovenskej už vysádzaný, nevyšiel. – 45. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 23. 1. 1906 Moravské Lieskové (okres Nové Mesto nad Váhom) – Elena Holéczyová, rod. Hollá (* 5. 12. 1983 Praha, Česko), textilná výtvarníčka, čipkárka, výtvarná expertka, dramatička, scenáristka, autorka filmových scenárov, rozhlasových prednášok o obliekaní, bývaní, ľudovom umení a umeleckom priemysle, kostýmov a choreografických príprav pre divadlo a film – 110. VÝROČIE NARODENIA.

* 23. 1. 1876 Župčany (okres Prešov) – Jonáš Záborský (* 3. 2. 1812 Záborie, okres Martin), básnik, prozaik, dramatik, historik, publicista, kultúrno-osvetový činiteľ, náboženský spisovateľ, pedagaóg, profesor gréčtiny, teológ, povolaním kňaz, autor klasicistických básnických skladieb (Žehry a i.), satirických próz (Faustiáda, O siedmich vojvodoch maďarských a i.), didaktických humoresiek (Dva dni v Chujave a i.), dramatických hier s motívmi slovenských dejín (Odboj zadunajských Slovákov, 1864, Arpádovci, 1864, Posledné dni Veľkej Moravy, 1865 a i.), rozsiahlej syntetickej historickej monografie Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových (1875, vyšlo až 2012) – 140. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 23. 1. 1696 Pruské – Pavol Beňovský (†  28.9.1743 Bratislava), náboženský spisovateľ – 320. VÝROČIE NARODENIA.

* 24. 1. 1801 Pukanec-Bohunice (okres Levice) – Michal Godra († 1. 3. 1874 Báčsky Petrovec, Srbsko a Čierna Hora), básnik, jazykovedec, učiteľ, publicista, národný a kultúrny činiteľ Dolnozemských Slovákov, zakladateľ čitateľskej spoločnosti Societas slavica v Hložanoch (s P. J. Šafárikom a J. Rohoňom), člen Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej a redaktor almanachu Zora, profesor a riaditeľ nižšieho evanjelického gymnázia v Novom Vrbase vo Vojvodine – 215. VÝROČIE NARODENIA.

* 24. 1. 1901 Hodslavice (okres Nový Jičín, ČR) – Svätopluk Štúr († 12. 2. 1981 Bratislava), filozof, historik, gnozeológ, estetik, hudobný a literárny kritik, bankový pracovník, tajomník Učenej spoločnosti Šafárikovej, vysokoškolský pedagóg na FiF UK, zakladateľ slovenského filozofického myslenia v 20. storočí – 115. VÝROČIE NARODENIA.

* 24. 1. 1876 Dechtice – Ján Heteš († 15. 6. 1951 Dechtice), živnostník, amatérsky fotograf, sám si zhotovil fotoaparát a v rokoch 1925 – 1950 fotografoval portréty, zátišia, skupiny, zvieratá, jeho dielo má dokumentárnu hodnotu, vyučil sa za strojného zámočníka, neskôr mal vlastnú dielňu, mlátil obilie v celom trnavskom okrese, vyhotovil stroj na čistenie ďatelinového semena – 135. VÝROČIE NARODENIA.

* 25. 1. 1771 Klenovec – Ján Ignaty († 13. 6. 1842 v Rovné), učiteľ, notár, cestovateľ, dôstojník v rakúskej armáde a v Napoleonskej armáde (1809 – 1814), vychovávateľ v rodine Kubínyovcov (v Klenovci a v Rimavskej Sobote), učiteľ (v Kokave a Rovnom), kde sa stal notárom. – 245. VÝROČIE NARODENIA.

† 25. 1. 1816 Viedeň – Samuel Décsy (* 2. 1. 1742 Rimavská Sobota), jazykovedec, lekár a publicista, autor prác z jazykovedy, histórie, geografie, medicíny, poľnohospodárstva – 200. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 26. 1. 1941 Bratislava – Pavol Socháň (* 6. 6. 1862 Liptovský Mikuláš-Vrbica), fotograf, etnograf, spisovateľ, kultúrny historik, maliar, fotograf, v rokoch 1893 – 1912 autor divadelných hier; režisér v Slovenskom spevokole a spoluzajladateľ Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, neskôr zakladateľ Ústredie slovenských ochotníckych divadiel v Martine (1922), redaktor Slovenského sveta (1923 – 1924), Národného denníka (1924 – 1926), neskôr bratislavského Rádiojournálu. Ľudové umenie popularizoval vo vyše 500 samostatne a časopisecky uverejnených prácach; autor biografie Zbojník Juro Jánošík, a akým bol v skutočnosti... (1924) – 75. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 26. 1. 1906 Dombóvár (Maďarsko) – Ján GOLIAN († 1945 vo Flössenburgu, Nemecko), odbojár, dôstojník, generál – 110. VÝROČIE NARODENIA.

† 26. 1. 1836 Budapešť – Samuel Matejkovský (* 14. 8. 1793 Hrnčiarska Ves – Pondelok), učiteľ a zberateľ piesní,  prvý učiteľ slovenskej evanjelickej

školy v Pešti (pd roku 1821), spolupracovník J. Kollára a M. Hamuljaka, šíriteľ slovenských kníh a periodík, zúčastnil sa na založení Slovanského učiteľského spolku v Pešťbudíne (1826), prispel do zbierky Písně světské (1827) – 180. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 26. 1. 1921 Trnava – Ladislav Kenessy († 13. 12. 1973 Bratislava), novinár, prekladateľ, stredoškolský profesor, redaktor Slovenského pedagogického nakladateľstva, vydavateľstva Alfa a šéfredaktor časopisu Agrochémia – 90. VÝROČIE NARODENIA.

† 27. 1. 1911 Viedeň-Steinhofen (Rakúsko) – Anton Karol Bielek (* 10. 9. 1857 Bytčica), spisovateľ prvej vlny slovenského literárneho realizmu, učiteľ, novinár, kultúrno-osvetový pracovník, vydavateľský pracovník a redaktor v Ružomberku, redaktor a vydavateľ Ľudových novín v Martine, redaktor Katolíckych novín v Trnave (od 1904), neskôr v Skalici. Po emigrácii do USA v New Yorku (1906) redaktor Slováka v Amerike, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike – 105. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 27. 1. 1991 Bratislava – Miroslav Válek (* 17. 7. 1927 Trnava), básnik, prekladateľ, publicista, politik, národný umelec (1977), jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov povojnového obdobia modernej slovenskej poézie i poézie pre deti a mládež, ako aj najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry 60. až 80. rokov 20. storočia; bol redaktor vo viacerých časopisoch, šéfredaktorom časopisov Mladá tvorba, Romboid (1966 – 1967) a zároveň tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov, neskôr jeho predsedom, angažoval sa aktívne v politike, bol prvým ministrom kultúry SR (1969 – 1988), usiloval sa však zmierniť dopad normalizácie na slovenskú kultúru, z politiky odišiel dobrovoľne ešte pred novembrom 1989, bol predsedom Zväzu československých spisovateľov; vydal niekoľko básnických zbierok, prekladal modernú francúzsku, českú, poľskú a ruskú poéziu – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.

† 29. 1. 1926 Cleveland (USA) – Miloslav Francisci MUDr. (* 30. 4. 1854 Debrecín, Maďarsko, syn Ján Franncisciho-Rimavského), hudobný skladateľ, libretista, zberateľ ľudových piesní, povolaním zubný lekár, signatár Clevelantskej dohody (1915) o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie; počas medicínskych štúdií vo Viedni člen akademického spolku slovenskej študujúcej mládeže Tatran vo Viedni, aj v dôsledku prenasledovania jeho rodiny pre národné presvedčenie emigroval do USA, spoluzakladateľ Národného slovenského spolku (National Slovak Society in Cleveland 1890), člen jeho Literárneho výboru, zakladateľ a dirigent spevokolu Kriváň (pred jeho vznikom zbormajstrom tamojšieho nemeckého spevokolu); harmonizoval a upravoval ľudové piesne, tlačou vydal Trávnice, autor prvých slovenských operiet Obšitošova dcéra (1906), Bohatieri veselej družiny (1917), V cigánskom tábore (1922) a i., skladby pre klavír Slovenská rapsódia, založil operu Rhea Sylvia, jeho diela predviedli aj na Slovensku (1925, 1932, 1935), jeho tvorba pomáhala udržiavať národné povedomie medzi americkými Slovákmi, je autorom hymny amerických Slovákov Amerika, zem veliká (text hymnickej piesne napísal na slová A. Sládkoviča r.-k. kňaz, spisovateľ a národovec Štefan Furdek, pseudonym Blahoslav Tatranský) – 90. VÝROČIE ÚMRTIA.

* 29. 1. 1816 Trnava – František Augustín Očovský († 30. 1. 1898 Trnava), kňaz, cirkevný hodnostár, titulárny opáta a prepošt v Trnave, archivár a tajomník arcibiskupského vikariátu v Trnave, knihovník na arcibiskupskom úrade v Ostrihome, poverený usporiadaním cirkevného archívu, príslušník druhej generácie bernolákovcov, autor náboženskej literatúry a dejín Trnavy a Pezinka – 195. VÝROČIE NARODENIA.

* 30. 1. 1931 Vidiná (okres Lučenec) – Július Noge (* 3. 10. 1993 Bratislava), literárny historik a kritik, editor, ktorý sa zaoberal sa predovšetkým slovenskou prózou – v širokom historickom zábere od preromantizmu a romantizmu (Slovenská romantická próza, 1969), cez medzivojnové obdobie (Podoby realizmu v medzivojnovej próze, 1983), až po súčasnosť (monograficky V. Mináč, M. Kukučín, K. Jarunková), edične sa venoval najmä slovenskej literatúre 19. stor. (G. K. Laskomerský, J. Kalinčiak, T. Vansová a i.) – 85. VÝROČIE NARODENIA.

* 30. 1. 1911 Piešťany – Valér Vavro  († 24. 5. 1992 Piešťany), akademický sochár, reštaurátor, študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u významného českého sochára prof. Bohumila Kafku (1935 – 1939), patrí k významnej slovenskej výtvarnej generácii nazývanej Generácia 1909, venoval sa monumentálnej, komornej, portrétnej a reštaurátorskej tvorbe, je autorom viacerých sôch a pamätníkov v Piešťanoch, zúčastnil sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí, získal Cenu Martina Benku (1981) – 105. VÝROČIE NARODENIA

* 31. 1. 1881 Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Peter Július Kern († 25. 3. 1963 Liptovský Mikuláš), maliar, reštaurátor, po vzniku ČSR organizoval prvú výstavu slovenských umelcov v Liptovskom Mikuláši (1919), ktorá o rok neskôr viedla k založeniu Spolku slovenským umelcov (stal sa jeho tajomníkom), zúčastnil sa na záchrane umeleckých diel v Dóme sv. Alžbety v Košiciach či vo farskom kostole v Levoči – 135. VÝROČIE NARODENIA.

 

Zdroje:

 • Anton Bielek. In: Záhorská knižnica [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU.
 • BANÁRY, Boris: Miloslav Francisci a jeho operety Príspevok k dejinám slovenskej hudby v zahraničí]. In: SVU [online. [Citované 31. 2. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • BODOROVÁ, Silvia (zost.): Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010 – 2012. In: Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota [online]. Vyšlo: 2010. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Elena Holéczyová. In: Wikipedia [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ferdinand Hoffmann. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • FLEIŠÍKOVÁ, Eva: Kníhtlačiarne na Záhorí. In: Záhorské múzeum Skalica [online] [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jonáš Záborský. In: Wikipedia [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Bánsky. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • KALENDÁRIUM výročia osobností okresu Žilina a Bytča a výročia osobností slovenského literárneho života v roku 2007: BIELEK ANTON KAROL. In: Krajská knižnica Žilina [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • KERN PETER JÚLIUS (1881 – 1963): Biografia. In: SOGA, aukčná spoločnosť [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • M. Francisci je autorom hymny amerických Slovákov – Amerika, zem veliká (TASR). In: Školský servis [online]. [Citované 31. 2. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 1.
 • Magma, Ján. In: Dominikáni [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Michal Godra. In: Wikipedia [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. 656 s. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.
 • Mikuláš Gacek. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • MÖLLEROVÁ, Jana: Homo botanicus: Lumnitzer, Štefan. In: Botany.cz [onnline]. Uverejnené: 8. 11. 2011 . [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>
 • Osobnosti Horných Zeleníc: Imrich Lauček. In: Horné Zelenice [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pavol Socháň. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • V Hnúšti sa narodili, žili a umierali tieto významné osobnosti: Miloslav Francisci, MUDr. [online]. In: Mesto Hnúšťa. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.