Transparentné využívanie vašich darov a výnosov z inzercie: Zachráňme Literárny týždenník!

02.05.2023 10:22

Vážení priaznivci a podporovatelia Literárneho týždenníka,

v tomto roku si pripomíname 35. výročie vzniku Literárneho týždenníka (LT), ktorý sa už onedlho po svojom vzniku (1988) stal mienkotvorným médiom s významným hodnotovým vplyvom na širokú slovenskú kultúrnu verejnosť.

Dnešný Literárny týždenník je takisto hodnotovým kultúrnospoločenským nekomerčným médiom a ako multižánrové periodikum sa systematicky venuje podpore a šíreniu slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry a kultúry, recenziám kníh a umeleckých podujatí (divadlo, opera, hudba, film, TV a i.), reflexii vizuálneho umenia (tvorba, výstavy výtvarníkov), prináša kultúrno-spoločenské eseje, zamyslenia, úvahy, glosy, črty, fejtóny, reportáže a rozhovory, osvetľuje neraz zámerne deformovaný obraz a odkaz významných slovenských historických osobností a udalostí národných dejín Slovákov a v rámci humoristickej rubriky zverejňuje aforizmy, epigramy a karikatúry. Prináša spravodajstvo z podujatí celoštátneho i regionálneho literárneho, umeleckého a kultúrneho života, podporuje starostlivosť o kultúrne dedičstvo, rozvoj slovenského vidieka, poľnohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva a ochranu životného prostredia.

Prezentuje a podporuje slovenskú národnú i tradičnú a ľudovú kultúru ako jedinečné rovnocenné vklady Slovákov do klenotnice kultúr európskych národov i sveta a venuje sa aj literatúre a kultúre krajanských Slovákov.

Primárnym úsilím LT je šírenie neskreslenej informovanosti – v záujme vyvažovania záľahy dnešných mainstreamových mediálnych dezinformácií, produkovaných najmä metódami zamlčiavania alebo prekrucovania faktov.

Dnešná redakcia sa usiluje nadväzovať aj na významné obdobie LT, keď časopis – pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka s prvou redakciou, v ktorej pôsobili najmä mladí spisovatelia – pestoval kvalitnú žurnalistiku využívajúcu literárne umenie, zvýrazňoval poslanie spisovateľa ako autentického nositeľa hodnôt s vlastnými názormi na akékoľvek oblasti života, právo občana na verejnú informovanosť a vyjadrovať sa k vážnym spoločenským otázkam, podporoval demokratizáciu verejného života a národnoemancipačné úsilia Slovákov, demokratizačné zmeny v novembri 1989, presadzoval vznik a podporoval existenciu samostatnej demokratickej Slovenskej republiky, jej začlenenie ako rovnocenného partnera do rodiny európskych národov a šíril hodnoty národnej kultúry, literatúry a slovenského umenia.

Tieto významné atribúty pôsobenia LT vnímame aj v kontexte 100. výročia vzniku Spolku slovenských spisovateľov (SSS), keďže LT vznikol ako časopis niekdajšieho Zväzu slovenských spisovateľov, ktorého kontinuálnym pokračovateľom je dnešný SSS.

Najkritickejšie obdobie vydávania LT

Je zarážajúce, že napriek dlhodobému hodnotovému pôsobeniu Literárneho týždenníka a jeho významnej tradícii Fond na podporu umenia (FPU) neposkytol na rok 2022 a 2023 na jeho tvorbu a vydávanie nijakú dotáciu. Z uvedeného dôvodu LT zažíva najkritickejšie obdobie od svojho vzniku, a preto sa vážnymi problémami s jeho vydávaním zaoberala na svojom zasadnutí 11. 4. t. r. Správna rada Kultúrno- literárnej akadémie, n. o. (KLA), ktorá je vydavateľom LT so 100-percentnou účasťou SSS a ktorá hľadá riešenia, ako ďalej s vydávaním LT.

Transparentnosť financovania LT

Keďže FPU neposkytol na tvorbu a vydávanie LT na roky 2022 a 2023 ani euro dotácie, časopis vychádzal len vďaka obetavým darcom, filantropickej inzercii i nezištnej činnosti jeho redaktorov. V záujme transparentnosti a v súlade s uznesením Správnej rady KLA čitateľov informujeme o vynakladaní finančných prostriedkov na tvorbu a vydávanie LT.

V prvom štvrťroku 2022 LT vychádzal najmä vďaka usporeným finančným prostriedkom z roku 2021.

Od apríla minulého roka doteraz, teda za obdobie ostatného roka, LT už vychádzal len vďaka darom čitateľov a prispievateľov, vrátane zriekania sa honorárov, a vďaka filantropickej inzercii, ktorú zabezpečovala redakcia s pomocou priaznivcov časopisu vrátane prispievateľov LT a členov SSS.

Výroba (tlač) LT sa hradila najmä z výnosu za inzerciu, keďže tlač jedného dvojčísla stojí cca 1 000 eur s DPH, čo spravidla predstavuje inzercia zverejnená v jednom vydaní.

Dary na tvorbu a vydávanie LT sa využili najmä na prípravu časopisu do výroby (grafické spracovanie) a jazykovú redakciu, a v menšej miere, ak sa nepodarilo zabezpečiť inzerciu, aj na výrobu LT.

Zároveň redaktori LT pripravovali počas celého ostatného roka jednotlivé LT zadarmo, za čo im patrí poďakovanie.

Vďaka nezištnosti darcov, filantropickej inzercii a obetavosti redaktorov sa podarilo vydávať Literárny týždenník v dvojtýždňovej periodicite, a tak v minulom roku vyšlo 21 dvojčísel a v tomto roku šesť dvojčísel časopisu.

Naliehavá žiadosť o podporu LT

Úsilím redakcie i KLA ako vydavateľa LT je priebežne zabezpečovať finančné prostriedky na vydávanie časopisu v dvojtýždennej periodicite. Ak sa to však nebude dariť, alternatívou je vydávať LT aspoň v mesačnej periodicite – do začiatku letných prázdnin a po nich do konca roka 2023. Veríme, že sa nebude musieť zastaviť vydávanie časopisu.

Z uvedených dôvodov oslovujeme s naliehavou výzvou všetkých čitateľov a prispievateľov Literárneho týždenníka, ale aj členov Spolku slovenských spisovateľov, aby podporili LT, či už finačnými darmi, alebo oslovením filantropických inzerentov a pomohli mu prežiť toto najkritickejšie obdobie za 35 rokov jeho existencie.

Ďakujeme za vaše dary, vážime si ich, osobitne od darcov, ktorí sú v dôchodkovom veku alebo majú minimum prostriedkov na živobytie.

Zachráňme Literárny týždenník – jedinečné médium slovenskej kultúrnej verejnosti!

 

Redakcia Literárneho týždenníka               Správna rada KLA, n. o.