Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Nové výzvy

31.01.2019 08:00

 Nový ročník Literárneho týždenníka sa aj naďalej nesie v znamení významného 30. výročia vzniku časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo 21. 9. 1988. Odkazom  jubilea pre dnešnú redakciu sú výzvy prehlbovať časopis obsahovo, zatraktívniť ho výtvarne či graficky, ako aj rozšíriť jeho čitateľský dosah.

Tradícia Literárneho týždenníka (LT) zahŕňa už od prvých rokov jeho vychádzania – pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka, ktorý sa obklopil vekom mladou, dynamickou a kreatívnou redakciou – nezameniteľné, odvážne úsilie o demokratizáciu a suverenizáciu slovenskej spoločnosti v zložitých podmienkach bývalého režimu, intelektuálnu reflexiu a šírenie hodnôt tvorivých ľudí – spisovateľov, umelcov, vedcov a vzdelancov – a zápas za práva občana na informovanosť a možnosť vyjadrovať sa ku všetkým podstatným otázkam života spoločnosti, vrátane ochrany životného prostredia. LT má nezmazateľné zásluhy v návrate slovenského znaku do našej štátnej symboliky, ako aj na demokratizácii našej spoločnosti a na vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Má teda tradíciu jedinečnej hodnotovej orientácie i vysokej literárnožurnalistickej úrovne, ktorú mu do vienka vložil jeho zakladajúci šéfredaktor i jeho ďalší šéfredaktori Ľuboš Jurík, Pavol Števček, Ján Majerník, Peter Holka, Jozef Bob a mnohí tvoriví redaktori. Hlas časopisu však – v mediálnom prostredí poloprávd, neprávd či zámerne zamlčiavaných informácií a brakových pahodnôt, ktoré roky šíria naše najmä komerčné médiá, ako aj pre subjektívne zlyhania vedenia redakcie – postupom času čoraz väčšmi slabol.

Keď nová redakcia v roku 2013 preberala upadajúci časopis, usilovala sa mu vrátiť jeho jedinečnú tradíciu v oblasti šírenia autentických literárnych, kultúrnych hodnôt, rozvíjania národného vedomia a podnecovania autonómneho myslenia. V tejto súvislosti treba poďakovať za neoceniteľný vklad do tvorby časopisu a redakčnú prácu najmä jeho šéfredaktorovi Pavlovi Dinkovi, ktorý ho úspešne viedol do konca minulého roka. Najmä preto, že do LT systematicky vnášal vysokú žurnalistickú úroveň s úsilím šíriť neskresľované informácie. Som rád, že v redakcii, napriek zdravotným problémom, zostáva pôsobiť. O to väčšmi, že pri dlhodobo pretrvávajúcich problémoch redakcie najmä v personálno-mzdovej oblasti je tvorba časopisu bez jeho obetavej profesionálnej pomoci prakticky nemysliteľná. Poďakovanie patrí aj predsedovi SSS Miroslavovi Bielikovi za podporu redakcie, obohacovanie LT témami medzinárodnej literárnej spolupráce, objednávaním príspevkov prekladovej literatúry či od našich krajanov, najmä v Srbsku a Rumunsku, kde sú slovenské enklávy najsilnejšie. Poďakovať treba predsedovi redakčnej rady Jaroslavovi Rezníkovi, najmä za propagáciu LT v internetovom priestore, členom Predstavenstva SSS i stálym prispievateľom za pozdvihovanie úrovne časopisu, a v neposlednom rade čitateľom za dlhodobú podporu a vernosť.

***

Dôveru viesť toto jedinečné médium od nového roka ako šéfredaktor, ktorú som dostal od Predstavenstva SSS (PSSS), beriem ako nesmiernu zodpovednosť, záväzok, ale aj ako poslanie a výzvu usilovať sa – s pomocou tvorivých ľudí sústredených okolo časopisu – prinavrátiť LT pozíciu atraktívneho mienkotvorného média, platformy našej kultúrnej verejnosti – spisovateľov, intelektuálov a vzdelancov v mestách a obciach celého Slovenska i našich krajanov v zahraničí, teda slovenskej intelektuálnej elity v najlepšom zmysle slova, ako aj milovníkov našej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, kultúry a pôvodného umenia. V úsilí naplniť tento cieľ – v súlade s koncepciou, ktorú som predložil členom PSSS – sa v novom ročníku posilní najmä esejistická tvorba kultúrno-spoločenského, historického, filozofického, literárnovedného i sociálno-ekonomického charakteru. Dôraz budeme klásť i na posilnenie reportážnej tvorby literárneho, kultúrno-historického zamerania, a osobitne zo súčasnosti, ako aj na hodnotové rozhovory so spisovateľmi, umelcami a osobnosťami nášho i zahraničného kultúrneho a verejného života.

Výzvou sú významné výročia roku 2019, najmä 100. výročie úmrtia výnimočnej osobnosti Milana Rastislava Štefánika, ktorého pôsobenie v našich dejinách zostáva nedocenené, predovšetkým vzhľadom na jeho osobné zásluhy o vybudovanie česko-slovenských légií, aktivizovanie slovenských a českých krajanov v americkom zámorí, a tým aj o „miliónovú zbierku“ na podporu vzniku prvej ČSR. Pretože najmä vďaka jeho aktivitám – i pôsobeniu ďalších významných Slovákov – sme sa ocitli na strane víťazov a získali s bratmi Čechmi nový spoločný štát – Česko-Slovensko. LT sa tento deficit bude usilovať vyplniť.

Verejnospoločenská publicistika v LT sa bude väčšmi zameriavať na analýzy a prognózy osvetľujúce politické, ekonomické, sociálne či kultúrne javy, udalosti a vývoj súčasnej slovenskej spoločnosti, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a svetovej politiky. Otvoriť chceme aj viaceré vážne témy života našej spoločnosti, v oblasti rozvoja vidieka, turistického ruchu, ekológie, mediálnych manipulácií či v sociálnej oblasti.

Redakcia obnovuje dvojstranu so slovenskou pôvodnou literárnou a kvalitnou prekladovou tvorbou, kde bude uverejňovať prozaické a básnické diela domácich i zahraničných autorov. Štvrťročná príloha LiteraTÚRA, ktorú sme vydávali vlani, bude vychádzať sporadicky naďalej – s tým, že bude prinášať prezentáciu tvorby autorov literárnych súťaží, resp. festivalov SSS, ako je Tatranská literárna jar, Jašíkove Kysuce, Studňa sa tajne s dažďom rozpráva a podobne.

Skvalitniť chceme aj recenzistiku, aby sme do nej vniesli kritický tón, ktorý je jej odjakživa vlastný. Redakcia sa bude usilovať obmedziť publikovanie čitateľsky neatraktívnych dlhších správ z podujatí a bude preferovať čitateľsky pútavejšie krátke žurnalistické žánre ako črta, glosa, riport či fejtón. Všetky osvedčené rubriky, ktoré sa tešia dlhodobému čitateľskému záujmu, ako recenzie podujatí z oblasti divadla, spevu a hudby, strana Vizuálne umenie, humoristická rubrika LiTERÁRIUM či tradičné Fórum kultúrnej verejnosti sa zachovajú, s úsilím skvalitňovať ich. Zároveň chceme posilniť aj recenzistiku filmov, televíznych a rozhlasových programov, ako aj zatraktívniť vizuálnu podobu LT.

Domnievame sa, že máme na čom stavať. Tradícia časopisu z obdobia jeho vzniku a dlhoročného pôsobenia, počas ktorého sa nespreneveril svojej hodnotovej orientácii, demokratickému, vlasteneckému a národnému zameraniu, ako aj jeho nádejný vzostup v ostatných piatich rokoch sú dobrým základom. Verím, že Literárny týždenník – vďaka tvorivému vkladu okruhu prispievateľov, ktorý sa okolo redakcie sústredil a ktorý z roka na rok rastie, ako aj vďaka spusteniu online verzie LT – bude čoraz razantnejšie vstupovať do povedomia našej kultúrnej verejnosti a že sa naplno zhostí svojho poslania – prinášať závan čerstvého vzduchu, otvárať oči, podnecovať myslenie, a tak posilňovať slovenskú kultúrnu verejnosť v zápase o hodnotový svet nášho spoločenstva i celej Slovenskej republiky – ako domova a domoviny všetkých jej občanov.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka