Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku

05.06.2015 23:05

Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu slovenskému básnikovi Miroslavovi Válkovi a, samozrejme, spisovateľskej a intelektuálnej obci, ktorú redakcia okolo seba sústredila – zohral v slovenských dejinách osobitne výnimočnú, doteraz nedoceňovanú úlohu. Už onedlho po svojom vzniku v roku 1988 stal mienkotvorným médiom, ale aj intelektuálnou bázou demokratizácie vtedajšej spoločnosti. Na rozdiel od takmer všetkých tlačených médií, ktoré boli kontrolované cenzúrou či autocenzúrou redakcií, odvážne otváral ťažiskové témy, ktoré boli dovtedy tabuizované.

Širokospektrálny záujem vtedajšieho LT o kultúru a humanizáciu spoločnosti sa prejavoval v cielených, neraz osobitne kritických či polemických diskusiách, ktoré čitatelia vnímali ako závan čerstvého vzduchu dovoľujúceho slobodnejšie dýchať, myslieť, pričom otváral možnosti verejne sa vyjadrovať. Osobitným časopiseckým prejavom, nevídaným v tých časoch, sa stalo aj otvorenie a uverejňovanie rubriky Fórum čitateľa, čo v uvedených časoch znamenalo odvážne otvorenie priestoru pre spätnú väzbu, možnosť pre verejnosť stávať sa aktérom, spolutvorcom a nielen pasívnym prijímateľom rozhodnutí z vyšších miest.

Vari za najvýznamnejšie sa považuje otvorenie otázky národného symbolu Slovákov – slovenského znaku, ktorý bol v ústave z roku 1960 umelo vymenený za novotvar nespĺňajúci ani základné heraldické kritériá. Literárny týždenník otvoril túto otázku práve v čase prípravy novej federálnej ústavy a – čo je ešte dôležitejšie – oživil/obnovil tým umlčiavaný proces národného uvedomenia Slovákov ako svojbytného národa s vlastnou históriou, súčasnosťou i záujmom o budúcnosť rešpektujúcu jeho záujmy. Teda opäť sa začalo verejne hovoriť o slovenskom národe, používať toto slovo aj vo vzťahu k jeho záujmom. Napĺňanie poslania si časopis udržal až do vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, ba dá sa povedať, že ako ústredné národne orientované médium má priamy podiel na jej vzniku.

 

Viac o prínose Literárneho týždenníka v období jehho vzniku si môžete prečítať v úvodnom príspevku Štefana Cifru Fen omén Literárny týždenník k ankete usporiadanej redakciou pri príežitosti 25. výročiu vzniku časopisu v jubilejnom dvojčísle LT 37 – 28/2015 z 30. októbra 2013.