VÝZVA NA PODPORU: Literárny týždenník vo vážnom ohrození!

02.05.2023 11:08

Vážení čitatelia,

Literárny týždenník 11 – 12 vychádza až mesiac po vydaní LT 9 – 10. Dôvodom je mimoriadne zložitá finančná situácia, v ktorej sa časopis ocitá najmä preto, že mu Fond na podporu umenia (FPU) už druhý rok – ani na rok 2022, ani na rok 2023 – neposkytol nijakú dotáciu. Ďakujeme všetkým obetavým darcom, ktorí vyše roka prispievajú darmi na podporu tvorby a vydávania LT, ale aj filantropickým inzerentom, bez ktorých by časopis dávno zanikol, keďže najmä z inzercie sme hradili jeho tlač. Je príznačné, že medzi darcov patria okrem čitateľov stáli prispievatelia LT, ktorí sa nielenže zriekajú honorárov, ale, naopak, posielajú dary.

Vďaka uvedenej nezištnej podpore sa nám podarilo – aj navzdory bezprecedentnej nežičlivosti FPU so zjavnou predpojatosťou jeho komisie pre vydávanie časopisov – v minulom roku vydať 21 a v tomto roku šesť dvojčísel časopisu. Keďže sa LT v súčasnosti ocitá v najvážnejšom ohrození od svojho vzniku, mimoriadne kritickou situáciou sa zaoberala aj Správna rada Kultúrno-literárnej akadémie (KLA), neziskovej organizácie so 100-percentnou účasťou Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorá ako vydavateľ LT hľadá zo situácie východiská.

Ak sa nepodarí zabezpečiť finančné prostriedky na vydávanie LT v dvojtýždennej periodicite, stojíme pred vážnym rozhodnutím prejsť na mesačnú periodicitu, resp. zastaviť vydávanie časopisu, čo je však krajné opatrenie, lebo – ako ukazujú skúsenosti – časopisy, ktoré sa zrušili, sa už ich vydavateľom nepodarilo obnoviť.

Je iróniou osudu, že toto mimoriadne vážne ohrozenie Literárneho týždenníka nastáva v roku 35. výročia jeho vzniku (1988) a 100. výročia vzniku SSS, ktorý bol vydavateľom LT od vzniku časopisu – ako Zväz slovenských spisovateľov, resp. jeho kontinuálny nástupca, súčasný SSS (od 1990) – a ktorý je ním aj dodnes ako účastinár KLA.

Žiaľ, príznačné je aj to, že k ohrozeniu LT dochádza v roku 30. výročia vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky, o ktorej vznik sa práve Literárny týždenník nezmazateľne zaslúžil, či už pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka odvážnym presadzovaním návratu slovenského znaku dvojkríža na trojvrší do štátnej symboliky za bývalého režimu a podporou emancipačných úsilí Slovákov vo vtedajšej federácii, podporou novembrových zmien a všetkých hnutí a strán a s programom suverenizácie SR po novembri 1989 alebo za šéfredaktorov Ľuboša Juríka, Pavla Števčeka a ďalších, ako aj podporou prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR (17. 7. 1992), Ústavy SR (1. 9. 1992), vzniku samostatnej SR (1. 1. 1993) a jej existencie a rozvoja v domácom i medzinárodnom kontexte.

Za nezištné úsilie tvoriť časopis na kvalitnej žurnalistickej a obsahovej úrovni počas celého minulého roka i v tomto roku – napriek osobitne nežičlivým podmienkam – chcem poďakovať najmä členom redakcie LT, ale i stálym prispievateľom. Osobitná vďaka patrí PAVLOVI DINKOVI, ktorý časopis redakčne obohacuje prípravou rubriky s esejistikou a rubrík o divadle, filme, hudbe či opere a ktorý úroveň LT pozdvihoval aj v minulosti ako jeho šéfredaktor. Úprimná vďaka patrí aj externému redakčnému spolupracovníkovi DUŠANOVI MIKOLAJOVI, ktorý v rámci pravidelnej rubriky prináša na stránky LT kvalitnú reflexiu slovenského vizuálneho umenia, reprezentatívne profily našich výtvarníkov, recenzie ich výstav, ale aj rozhovory s osobnosťami. Plnenie výzvy, ktorá stojí pred redakciou LT či KLA, ale aj pred SSS, ktorý má 100-percentnú účasť v uvedenej neziskovej organizácii, je osobitne náročné – v prvej etape zabezpečiť vydávanie LT aspoň do prázdnin a v druhej etape až do predčasných volieb a nástupu novej vlády, do ktorej pôsobenia – v oblasti podpory slovenskej kultúry a osobitne literatúry a nášho umenia – vkladáme nádeje.

Preto sa znova obraciame na vás, našich čitateľov a prispievateľov, s naliehavým apelom: Podporte náš/váš časopis a pomôžete mu prežiť, či už finančnými darmi, alebo vyhľadaním filantropických inzerentov vo vašom okolí. Ďakujeme veľmi.

Štefan Cifra, šéfredaktor

Za redakciu Literárneho týždenníka