Literárny týždenník potrebuje vašu podporu – Oslovte podnikateľov, aby nám poskytli dve percentá zo zaplatenej dane

29.04.2021 07:41

Rok 2021 je pre redakciu Literárneho týždenníka (LT) mimo­riadne neľahkým obdobím.

Negatívny vývoj z minulého roka pokračuje, keďže nám Fond na podporu umenia (FnPU) poskytol dotáciu len v sume 40-tis. eur, teda ešte nižšiu ako vlani (43-tis.) a o tretinu nižšiu ako na rok 2019; vtedy sme dostali 60-tis. eur, čo je minimálna potreba na zachova­nie periodicity a zabezpečenie nevyhnutných potrieb na tvorbu, vydávanie, tlač a distribúciu časopisu. Okrem toho aj nás postihu­jú dôsledky nepriaznivého „pandemického“ roka. Čelíme drama­tickému poklesu stánkového predaja a pretože chceme udržať naj­mä kmeňových čitateľov, opätovne vás vyzývame na odber LT do­mov. Keďže ani uvedená znížená dotácia nám doteraz neprišla (cho­dí dlhodobo oneskorene), časopis v tomto roku vydávame iba vďa­ka podpore našich priaznivcov formou príspevkov (nateraz ukonče­nej) do finančnej zbierky Zachráňme Literárny týždenník!, z ktorej čistý výnos verejnej predstavoval 7 122,20 € a vďaka ktorej uhrá­dzame najmä tohtoročné faktúry za tlač.

Je, žiaľ, príznačné, že práve tradičné časopisy, ktoré primárne podporujú a šíria slovenskú pôvodnú tvorbu a kultúru, či už v ob­lasti literatúry, rozličných žánrov umenia i publicistiku, usilujúcu sa o neskresľovanú informovanosť, sú dlhodobo podvyživené a podľa nás aj diskriminované skupinovými záujmami členov komisie FnPU pre časopisy – v úsilí ich postupne ich okliešťovať až do úplného zániku. Platí to tak o LT, ako aj o našom partnerskom tradičnom literárnom časopise Slovenské pohľady, ktorý je vystavený zníženiu periodicity a mzdovo-personálnemu okliešteniu pre zmenu zo stra­ny ministerstva kultúry (viac vo výzve jeho šéfredaktora na str. 3).

Z uvedených dôvodov naďalej potrebujeme vašu intenzívnu pod­poru! Veríme, že s ňou sa nám podarí prekonať jedno z najkrízovej­ších období Literárneho týždenníka za ostatných 30 rokov a že pre­dídeme najhoršiemu vývoju – zníženiu periodicity nášho časopisu.

Vyzývame všetkých členov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), osobitne členov jeho predstavenstva a krajských odbočiek, aby oslovili podnikateľov priaznivo naklonených slovenskej pô­vodnej kultúre, literatúre, publicistike či nášmu umeniu, ktorí nám môžu poskytnúť 2 % z odvedených daní.

Viac: Darujte dve percentá pre Literárny týždenník.

Ďakujeme za doterajšiu podporu všetkým darcom zbierky, či­tateľom, ako aj prispievateľom. Urobme spolu všetko, čo je v na­šich silách, aby sme rok 2021 napriek prekážkam príkoriam, kto­ré sa nám stavajú do cesty, úspešne zvládli.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor