Etický kódex novinára

30.10.2014 22:56

 

Slovenský syndikát novinárov prijal na svojom 9. sneme 5. novembra 2010 Etický kódex SSN, ktorý ustanovuje, že "Pre prácu novinára sú PRVORADÉ HODNOTY osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti" a že "HLAVNÝMI ZÁSADAMI, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov."

 

V Etickom kódexe SSN, ktorý sa zaoberá etikou správania sa novinárov, ale aj ich právami a ochranou, sa okrem iného uvádza, že "Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie."

 

Poznámka: Úplné znenie  Etického kódexu novinára SSN je uverejnené na stránke  Slovenského syndikátu novinárov.

 

Zdroj: Etický kódex novinára SSN [online]. In: Slovenský syndikát novinárov. [Citované 26. 10. 2014]. Internet: TU.