Bojujeme za záchranu Literárneho týždenníka!

06.04.2023 09:35

 

Vážení čitatelia,

ako sme vás  už informovali v LT, Fond na podporu umenia (FPU) NEPRIDELIL Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), NA ROK 2023 – tak ako v roku 2022 – NIJAKÚ DOTÁCIU, teda ani jedno euro na podporu jeho tvorby a vydávania!

FPU takisto nepridelil nijakú dotáciu ani časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky.

Rovnako sa FPU zachoval aj v prípade projektu SSS k 100. výročiu našej najpočetnejšej a najstaršej spisovateľskej organizácie – Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vznikol v roku 1923.

Nijakú dotáciu FPU nepridelil ani na projekt úspešnej, 30 rokov trvajúcej celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, ktorá sa teší dlhodobému záujmu súťažiacich nielen zo Slovenska, ale aj spomedzi zahraničných Slovákov.

Ignorovanie 730 signatárov Otvoreného listu Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

Toto bezprecedentné a nekultúrne rozhodnutie FPU sa, žiaľ, nepodarilo zvrátiť minulý ani tento rok aj napriek tomu, že Otvorený list Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!, ktorý sme vlani adresovali Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR a ministerke kultúry SR, podporilo vyše 730 signatárov – vrátane významných slovenských spisovateľov, umelcov, vedcov, ako aj učiteľov, kňazov, knihovníkov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, miestnych vzdelancov v obciach a mestách celej Slovenskej republiky, teda širokej slovenskej kultúrnej verejnosti (menoslov je zverejnený na adrese www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list).

Pritom signatármi Otvoreného listu sú aj také spisovateľské, umelecké či vedecké osobnosti a nositelia najprestížnejších literárnych či spoločenských ocenení ako VINCENT ŠABÍK, zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka,  ETELA FARKAŠOVÁ, ANTON HYKISCH, PETER JAROŠ, MÁRIA BÁTOROVÁ, EVA FORDINÁLOVÁ, ANTON BLAHA, JAROSLAV REZNÍK, BYSTRÍK ŠIKULA, DUŠAN ČAPLOVIČ, ANTON HRNKO, JÁN TAZBERÍK, PAVOL DINKA, MARTIN KELLENBERGER, ŠTEFAN LUBY, JOZEF BANÁŠ, MICHAL CHUDA, VIERA ŠVENKOVÁ, JÁN KAČALA, JOZEF MIKLOŠKO, ĽUDOVÍT HOLOŠKA, DALIMÍR HAJKO, JOZEF ŠPAČEK, JOZEF LEIKERT, LADISLAV HRUBÝ, MILAN ZELINKA, DUŠAN MIKOLAJ, MICHAL ZÁLETA a mnohí ďalší.

Uvedené osobnosti pritom patria aj k stálym prispievateľom Literárneho týždenníka.

Otvorený list, žiaľ, ostal bez akéhokoľvek ohlasu a žiaducej nápravy skrivodlivosti, spôsobenej nepridelením nijakej dotácie z FPU pre Literárny týždenník a Dotyky na rok 2022 a teraz už aj na rok 2023.

Tendenčné hodnotenie komisie FPU bez konkrétnych argumentov a vypočutie šéfredaktora LT

Fond na podporu umenia (FPU) sa v svojom rozhodnutí o nepridelení nijakej dotácie pre Literárny týždenník na rok 2023 odvoláva na TENDENČNÉ HODNOTENIE KOMISIE FPU PRE ČASOPISY, ktoré sa zakladá na VYKONŠTRUOVANÝCH DÔVODOCH o údajnej nedostatočnej úrovni príspevkov a grafickej úpravy časopisu s tým, že komisia aj tento rok – rovnako ako minulý rok – neuvádza nijaké konkrétne argumenty, a najmä NEZOHĽADŇUJE MULTIŽÁNROVÝ CHARAKTER, HODNOTOVÝ ČI KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ VÝZNAM Literárneho týždenníka ani STABILNÉ ČITATEĽSKÉ ZÁZEMIE, ktoré si časopis udržiaval aj napriek úsiliu FPU o jeho likvidáciu nepridelením nijakej dotácie na roku 2022.

Počas vypočutia pred komisiou FPU pre časopisy dňa 2. 12. 2022 šéfredaktor Literárneho týždenníka priamou argumentáciou preukázal, že člen komisie Radoslav Passia, ktorý už minulý rok bol a aj tohto roku je v komisii najväčším kritikom časopisu, príspevky v LT, na ktoré sa pokúšal kriticky poukázať, ani nečítal. Všeobecnú argumentáciu komisie o údajnej nedostatočnej obsahovej úrovni LT vyvracajú aj príspevky spomínaných literárnych, umeleckých či vedeckých osobností – signatárov Otvoreného listu, ktorí na stránkach LT dlhodobo publikujú.

Komisia FPU opäť nekonkretizovala ani svoje výhrady voči výtvarnej či grafickej podobe LT, ktoré navyše – počas online vypočutia šéfredaktora LT – formulovala ako vágne či všeobecné tvrdenia členka komisie Ľubica Kepštová, ktorá nie je ani výtvarníčkou či ilustrátorkou, ani časopiseckou grafičkou.

Komisia FPU navyše – opäť ako v minuloročnom hodnotení – prekročila svoje právomoci, keď uvedená členka komisie hodnotila personálne obsadenie redakčnej rady LT a požadovala jej obmenu za mladších členov (nevraviac o tom, že uvedená členka komisie je, paradoxne, ako šéfredaktorka časopisu pre deti, sama v dôchodkovom veku, a že desaťročia pôsobí v časopise, ktorý má 100-percentné finančné zabezpečenie zo štátneho rozpočtu). Teda nešlo o hodnotenie úrovne príspevkov či autorov, ktorí publikujú na stránkach LT, ale o hodnotenie zloženia realizačného tímu časopisu – v tomto prípade poradného orgánu šéfredaktora LT. Tento postup, žiaľ, pripomína cenzorské praktiky bývalého režimu, ktorý zasahoval do činnosti médií práve zákulisným ovplyvňovaním personálno-odborného obsadenia redakcií vrátane poradných orgánov šéfredaktorov.

Krameriova cena ostrakizovanému Literárnemu týždenníku

Dlhodobú kvalitatívnu úroveň Literárneho týždenníka (LT) okrem čitateľskej priazne dokladá aj významné ocenenie KAMERIOVA CENA za rok 2022 za nezávislú žurnalistiku, ktorú získal LT za dlhoročný prínos ku kultúre a vývoju spoločnosti na Slovensku i v Čechách“ od Asociácie nezávislých médií v Prahe (ČR).

Vďaka vám sme udržali dvojtýždennú periodicitu LT – aj v sťažených podmienkach

Redakcii Literárneho týždenníka SA PODARILO napriek mimoriadne sťaženým podmienkam na tvorbu a vydávanie časopisu v minulom roku, spôsobeným nepridelením nijakej dotácie FPU pre LT na rok 2022 i 2023 – najmä vďaka FINAČNÝM DAROM na podporu tvorby a vydávania Literárneho týždenníka OD DARCOV spomedzi jeho čitateľov, prispievateľov a priaznivcov i vďaka FILANTROPICKÝM INZERENTOM – VYDAŤ až 21 DVOJČÍSEL a v tomto roku päť dvojčísel 1 – 2 až 9 – 10/2023.

Diskriminácia LT v roku významných výročí

Mimoriadne vážna finančná situácia, v ktorej sa ocitá Literárny týždenník, je iróniou osudu, keďže sa to odohráva v roku významných výročí: 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993), ktoré si práve na svojich stránkach LT pripomína čitateľskou anketou a bude pripomínať po celý rok 2023, ako aj 35. výročia vzniku Literárneho týždenníka (začal vychádzať v septembri 1988), ktorému sa bude redakcia v tomto roku venovať aj s poukázaním na skutočnosť, že práve LT bol primárnym generátorom národnoemancipačných pohybov Slovákov a demokratizačných zmien pred novembrom 1989 i po ňom – s vyústením do vzniku samostatnej demokratickej SR.

Z uvedených dôvodov považujeme opakované nepridelenie nijakých dotácií Literárnemu týždenníku na roky 2022 a 2023 za ÚSILIE OCHROMIŤ TVORBU A ŠÍRENIE AUTENTICKÝCH HODNÔT A NESKRESLENEJ INFORMOVANOSTI, ale aj LIKVIDOVAŤ SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie, ktoré si v roku 2023 pripomína 100 rokov od svojho vzniku (keďže ani na toto významné podujatia FPU nepridelil ani jedno euro).

Členovia Predstavenstva SSS (PSSS) sa zaoberali rozhodnutím Fondu na podporu umenia  neprideliť nijakú dotáciu obom časopisom SSS ani na pripomenutie si 100. výročia vzniku SSS na zasadnutí PSSS 26. januára t. r. a šéfredaktor LT ich informoval o záujme reakcie  urobiť všetko pre to, aby sa podarilo Literárny týždenník zachrániť a že vážnou situáciou sa bude zaoberať aj Správna rada Kultúrno-literárnej akadémie, n. o., ktorá je vydavateľom LT so 100-percentnou účasťou. Hľadať riešenia sa, samozrejme, bude dariť iba za predpokladu, že nás podporíte – či už finančnými darmi alebo sprostredkovaním filantropickej inzercie.

Zápas o pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti

Je iróniou osudu, že tridsať rokov po novembri 1989 MUSÍME ZNOVA BOJOVAŤ za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti – ZA VÝDOBYTKY DEMOKRACIE A SLOBODY PREJAVU, o ktoré sa práve Literárny týždenník – časopis Spolku slovenských spisovateľov – nezameniteľne odvážne pričinil už pred rokom 1989, počas novembra i po ňom, ako aj v čase podpory vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky a jej uznania ako rovnocenného partnera v spoločenstve štátov európskej rodiny i celého sveta.

VYZÝVAME ŠIROKÚ SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ, aby podporila médiá Spolku slovenských spisovateľov a ABY SA PRIPOJILA K TEJTO VÝZVE i K SIGNATÁROM Otvoreného listu, ak ho doteraz nesignovala.

Ide o boj za hodnoty, kultúru a kultúrnosť slovenskej spoločnosti.

Ďakujeme vám za dlhodobú podporu a pomoc.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor

 

(Zverejnené: 12. 2. 2023; aktualizované: 30. 2. 2023; 6. 4. 2023)