Apfel, V.: Česť žene, sláva cisárovnej! [I. Mrva: Mária Terézia: Vladárka a matka, 2018]

04.07.2018 14:52

 

Ivan Mrva

MÁRIA TERÉZIA: VLADÁRKA A MATKA

Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 199 s.,

ISBN 978-80-8046-874-3 (viaz.)

 

Česť žene, sláva cisárovnej!

VILIAM APFEL

Občas sa v dejinách ľudstva stáva, že tí, čo v pozícii nebies usmerňujú naše osudy – zavše z číreho rozmaru –, zasadnú si za stôl a chytia do rúk karty nás pozemšťanov, aby s nimi zahrali hru, ktorej začiatok ani koniec nie sme schopní posúdiť a dešifrovať. Tak akosi nám musí pripadať hlbší pohľad na časť dejín habsburskej monarchie, ktorej sme v 18. storočí boli súčasťou aj my, kde kormidlo ríše pevne držala v rukách cisárovná Mária Terézia. Jej jubileum sme si prednedávnom pripomenuli aj vďaka nevšednej knižke, ktorú pre nás pripravil autor doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. V súčasnosti riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej je čitateľom dobre známy z viacerých kníh, v ktorých sa stretávame s objektívnym pohľadom na dejiny, nezaťažené ideologickými nánosmi vládnucej moci a predošlých režimov.

A tak, či sa nám to páči, alebo nie, musíme vnímať roky 1740 – 1780, teda pozemský čas, ktorý osud tejto cisárovnej určil na panovanie, ako súčasť našich dejín, veď tu už po stáročia predtým žili a pôsobili naši predkovia Slováci, ktorí svojej predchádzajúcej vlasti venovali prácu, vzdelanie, talent, ba mnoho ráz aj život, pritom niektorí z nich sa ocitli v blízkosti panovníckeho trónu, napríklad poradca Márie Terézie Adam František Kollár, ktorý tu okrem iného pôsobil aj vo funkcii riaditeľa cisárskej knižnice, či maršal Hadik, ktorý stál ako prvý občan Uhorska a prvý Slovák na čele vtedajšej armády, aj ďalší výnimoční muži a naši krajania, čo sa už dávnejšie vytratili z našej pamäti, samozrejme, na škodu veci, veď sa ich často ihneď zmocnili okolité národy. Je priam neuveriteľné, čo všetko tá žena, ktorej okolité zlé duše predpovedali len to najhoršie, za štyri desaťročia chcela, ba aj musela riešiť, absolvovať a napokon aj s vedomím rizík rozhodnúť, i napriek tomu, že nebola pripravená prevziať túto na vtedajšie časy pre jednu ženu priťažkú funkciu, ktorú predstavoval habsburský trón, hlavne ak si uvedomíme, že do hry v jej prípade vstúpila jediná možnosť pre nástup na trón v podobe takzvanej Pragmatickej sankcie, oficiálneho a právoplatného dokumentu, ktorý – aj napriek nežičlivosti a prekážkam zo strany okolitých panovníkov – rozhodol o nástupníctve po smrti cisára Karola VI., otca infantky Márie Terézie.

Slávnostné fanfáry v Dóme sv. Martina v Bratislave však dozneli prirýchlo a s nimi aj lesk korunovácie, aby už čoskoro vypukla vojna o habsburské dedičstvo, zápas o znovunavrátenie Sliezska i ďalšie krvavé konflikty so zlým susedom – pruským kráľom. To sa však už zjavujú aj prvé centralizačné reformy, ba aj hospodárske aktivity jej manžela Františka Štefana Lotrinského a takisto politika v čo najširšom rozsahu, napokon aj v podobe premyslených sobášov jej detí, ktoré v čase dospelosti obsadili viaceré európske tróny. Ku cti panovníčky treba pripísať aj reformy školstva, súdnictva, záležitosti urbára a mnohé ďalšie pozitívne zmeny a skutky, z ktorých niektoré ovplyvnili aj vzostup slovenského povedomia. Kniha docenta Mrvu je dôležité dielo, pripomínajúce

naše poznanie o tomto rozsiahlom úseku slovenských dejín, kde čitateľovi ponúka portrét človeka aj doby vo vejári šestnástich kapitol. Pritom v náš prospech podrobne skúma jeden pozemský život nevšednej ženy a cisárovnej, ktorá napriek sústredeným útokom nepriateľov ubránila ríšu ako takú a prostredníctvom osvieteneckých a na tie časy pokrokových reforiem poľudšťovala pomery, a tak zlepšovala život svojich poddaných. K chvále autora treba pripísať aj to, že čitateľom v knihe pripravil chronologický prehľad, ktorý predostiera čas v rozpätí rokov 1716 – 1780, no nájdeme v nej aj odporúčanú literatúru, použité informačné zdroje. V publikácii je k dispozícii dôkladný menný register, čo ocení najmä ten, kto sa hlbšie zaujíma o skúmanú dobu, a takisto odborník, ktorý sa v nej stretne s objektívnym, a pritom ničím nezaťaženým pohľadom na vtedajší svet a ľudí v ňom. Dôkladne pripravenú knihu ilustruje 176 kvalitných farebných reprodukcií dobových portrétov panovníckej rodiny a zúčastnených osôb, kde nechýbajú ani faksimile dobových listín a tlačí tak, ako sa na dielo tohto formátu patrí.

 

---

Bibliografický odkaz:

APFEL, Viliam: Česť žene, sláva cisárovnej! [Recenzia knihy: Ivan Mrva: Mária Terézia: Vladárka a matka, Perfekt, 2018]. In: Literárny týždenník, č. 23 – 24, ročník: XXXI, vyšlo 20. 6. 2018, ISSN 0862-5999, s. 12. Dostupné na internete: <TU>.