Zomrel JÁN TURAN, básnik a spisovateľ pre deti

Zomrel JÁN TURAN, básnik a spisovateľ pre deti

Básnik, textár, publicista, prekladateľ a spiso­vateľ pre deti JÁN TURAN (* 13. 2. 1932 Úľa­ny nad Žitavou – † 14. 8. 2021 Bratislava) pô­sobil ako redaktor vo vydavateľstve Mladé le­tá (od1958), bol vedúcim redaktorom pôvodnej tvorby (1964– 1976), zastupujúci riaditeľ Poetic­kej scény (1972 – 1976), riaditeľ Štátneho bábko­vého divadla v Bratislave (1976– 1979), šéfredak­tor časopisu Slniečko (1970 – 1983), ktorý previe­dol ťažkými rokmi normalizácie a s profesionál­nym redakčným kolektívom sa mu podarilo udr­žať jeho nadštandardnú literárnu a ilustračnú kva­litu, súčasne bol vedúci redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Mladé letá (1980– 1983). Man­želka – poetka, prozaička a spisovateľka pre deti Jana Šrámková (* 1942), syn – básnik a redaktor Adrijan (Andy) Turan (* 1962).

Ján Turan (vpravo) s Ondrejom Sliackym a so šéfredaktorkou
Slniečka Ľubkou Kepštovou. Foto: archív

 

Je autorom básnických zbierok Jar (1954), Bie­le ticho (1958), Som to ja a ty (1961), Nežne (1982), lyrickoepickej skladby Slepý mak (1986). Výber z jeho poézie vyšiel podnázvom Hladní, len o lás­ke (1985).

Pre najmenších čitateľov napísal leporelá Poď­me za vrátka, sú tam zvieratká (1961), Zvieratká v ZOO (1969), Ako sa Murko ženil, Psíček a mačič­ka na rybačke (obe 1971). Pre deti napísal básnickú zbierku Kľúčik (1978) a množstvo pôvabných kni­žiek ako V rozprávkovej krajine hádaniek (2009), Tri myšky mytrišky (2011), Smelá Apolienka (2012), Robko a Zobko (2. dopln. aupr. vydanie, 2013, s Ja­nou Šrámkovou), Hop zo škôlky do školičky (2013), S nosom od zmrzliny (2014), O strašiačikovi, ktorý má deduška (2018). Jeho básne i prózy figurujú aj vo viacerých šlabikároch i čítankách.

Zostavil viaceré antológie slovenskej poézie a prózy, prekladal z češtiny a ruštiny.

Príležitostne sa venoval literárnej publicistike, v ktorej sa sústredil na problémy literatúry pre de­ti a mládež, ako aj populárnej piesne. Por. 1989 sa prednostne koncentroval na oblasť detskej literatú­ry, písal najmä rozprávky, verše a krátke príbehy, ktoré vyšli v knižkách Medulienka (1993), Kocú­rik na čerešni (2002), Taška Janka Hraška (2006), Rozprávky štrbavej opičky(2007, s J. Šrámkovou) a V rozprávkovej krajine hádaniek (2009).

Ján Turan zomrel vo veku svojich nedožitých 90 rokov, rozlúčka sním sa konala 18. 8. 2021 v krematóriu v Bratislave.

Pozostalým vyjadrujeme v mene vedenia Spol­ku slovenských spisovateľov, redakcií Literárneho týždenníka Dotykov hlbokú úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke.

Redakcia

(Zdroj: Maťovčík, Augustín, a kol.: Slovník sloven­ských spisovateľov 20. stor., Bratislava: LIC – Martin: SNK, 2008, s. 500; LIC, in: https://www.litcentrum.sk/clanok/odisiel-jan-turan)