Celoslovenská literárna sú­ťaž WOLKROVA POLIANKA 2016 (Uzávierka: do 3. 10. 2016)

Celoslovenská literárna sú­ťaž WOLKROVA POLIANKA 2016 (Uzávierka: do 3. 10. 2016)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje 53. ročník celoslovenskej literárnej sú­ťaže Wolkrova Polianka, ktorý si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autoriek a autorov. Podujatie organizuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) a Literárny fond v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Na súťaži sa môžu zúčastniť autorky a autori do 30 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo umeleckej literatúry.

Do súťaže možno prihlásiť najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov.

Práce vrátane kontaktných údajov treba zaslať v troch exemplároch na ad­resu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2,815 08 Bratislava.

Uzávierka súťaže je do 3. októbra 2016. Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota, v ktorej budú zástupcovia AOSS a Literárneho fondu. Oceneným víťazom bude jedna laureát-ka/jeden laureát za príspevok mimoriadnej kvality. Porota udelí aj tri prémie a čestné uznania.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa za účasti ocenených autoriek a autorov uskutoč­ní v Grandhoteli Starý Smokovec 3. novembra 2016. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.

 

(Zdroj: AOSS, e-mail z 18. 9. 2016, aktualizovaný termín uzávierky, 21. 9. 2016)