Vzácna návšteva z Japonska v Modre

Vzácna návšteva z Japonska v Modre

Prehliadka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Vľavo pracovníčka Múzea Ľudovíta Štúra PhDr. Eva Kowalská, DrSc., vedľa japonský hosť Ph.D. doc. Tatsuy Nakazawa, vpravo miestny historik Karol Kantek

 

Pracovníčky Múzea Ľudovíta Štúra v Modre privítali vo svojich priestoroch 22. augusta 2017 návštevu z ďalekého Tokia, historika, asociovaného profesora Tokijskej univerzity Ph.D. doc. Tatsuya Nakazawu, vedúceho katedry východoeurópskych dejín, člena viacerých medzinárodných historických spoločností i redakcií odborných časopisov. Počas prehliadky novej expozície i príjemne strávenej besedy sa jej účastníci dozvedeli viacero zaujímavých i prekvapivých zaujímavostí o vzťahu japonských historikov k slovenským dejinám. Ako o sebe prezradil T. Nakazawa, je príslušníkom už tretej generácie japonských historikov, ktorí sa celoživotne zameriavajú na kľúčové momenty novodobej slovenskej histórie, t. j. na revolučné meruôsme roky, na pôsobenie Ľ. Štúra, na premenu národa „bez histórie“ na konštituovaný národ a pod. Z japonskej perspektívy je to zaujímavé o to väčšmi, že sa tieto naše prelomové udalosti odohrávali v Habsburskej monarchii, podobne konštitučnej monarchii akou bolo a je aj súčasné Japonsko. Dôvod návštevy japonského historika v Modre a Múzeu Ľ. Štúra však tentoraz nebol iba Ľ. Štúr, o ktorom už napísal knihu – s tým, že prisľúbil v blízkej dobe v Modre svoj pohľad na Štúra a na slovenské národné dejiny aj odprednášať –, ale aj naša ďalšia mimoriadna osobnosť – modranský rodák Jozef Hajnóczy. T. Nakazawa je hlavným organizátorom projektu Tokijskej univerzity, medzinárodnej Konferencie o európskom jakobinizme, ktorá sa uskutočnila počas septembra s podporou ministerstva školstva a japonskej vlády. Potešiteľný je fakt, že medzi francúzskymi, anglickými, nemeckými, rakúskymi, ruskými, poľskými a maďarskými historikmi bude v Tokiu prezentovať  myšlienky i osud uhorských jakobínov, ktorých bol práve J. Hajnóczy jedným z hlavných ideologických vodcov aj slovenská historička PhDr. Eva Kowalská, DrSc., spoluautorka knihy Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh  osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Príslušníci jakobínskych hnutí v uvedených krajinách patrili k prvej generácii revolucionárov, demokratov a liberálov napĺňajúcich v reálnom živote rozličným spôsobom obsah hlavného hesla Francúzskej revolúcie „Bratstvo, rovnosť, sloboda“, tak pre jednotlivcov, ako aj pre národné spoločenstvá. Pre japonských historikov je Hajnóczy uznávanou a vysoko hodnotenou historickou osobnosťou, pretože predstavoval umiernený prúd uhorského jakobinizmu, podobne ako sa umiernený jakobinizmus prejavil s väčším časovým oneskorením aj v samotnom Japonsku.

 

KAROL KANTEK, historik, Modra

Foto: © František Mach

Účastníci besedy s Ph.D. doc. Tatsuyom Nakazawom – pracovníčka
Múzea Ľudovíta Štúra PhDr. Eva Kowalská, DrSc., ďalší
pracovníci múzea a modranskí lokálni historici