Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017 (návrhy na cenu do 31. 1. 2018)

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017 (návrhy na cenu do 31. 1. 2018)

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií.

Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

1. Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategóriách:

* v kategórii publicistika:

* tlač

* internetové médiá        

* rozhlas  

* televízia

* v kategórii spravodajstvo:

* tlač

* internetové médiá        

* rozhlas  

* televízia

* spravodajské agentúry

* v kategórii novinárska fotografia 

 

2. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy naocenenie podávať:

– katedry žurnalistiky

– šéfredaktori

– členovia výboru sekcie.

Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne troma samostatnými súťažnými  príspevkami alebo jednou sériou s maximálne troma príspevkami alebo jedným tematickým celkom, v kategórii novinárska fotografia maximálne troma samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré je treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač príspevkami v tlačenej forme ako boli publikované (naskenované veľkosť písma 12 – Arial, Times New Roman),  pokiaľ ide o elektronické médiá, CD, SD karta, DVD vo formáte mpg, mp4 a pokiaľ ide o novinársku fotografiu príslušnou fotografiou vo formáte 18 x 24 až 30 x 40, v pomeroch strán odvodených z formátu 16 : 9,  označenou na zadnej strane presným názvom a menom autora.

K príspevkom v podkategóriách rozhlas a televízia treba doplniť aj stručnúanotáciu. Rozhovory z tlačových agentúr budú zaradené v kategórii publicistika a v kategórii spravodajstvo medzi tlač a internetové médiá. K súťažným  prácam predloženým v jazyku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka.

V prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, žáner, názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, kde bolo dielo uverejnené, dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce, ktorých autor nesprávne určil kategóriu, prípadne prihlásil viac ako tri príspevky. Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.

Prihlášky, súťažnépríspevky a anotácie je potrebné predložiť v troch exemplároch, novinárske fotografie v 1 exemplári.

 

3. Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1 000, .

 

4. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 500, .

 

5. Od roku 2016 výbor sekcie udeľuje aj mimoriadnu cenu, ktorá pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 750,– €.

 

6. Tvorcovia, ktorí sa zapoja do súťaže, podpisom súťažného formulára udeľujú Literárnemu fondu súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré mu poskytnú výlučne pre vnútorné potreby a pre zabezpečenie priebehu súťaže. Literárny fond sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.

Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. 1. 2018 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55,  815 40 Bratislava 1.

 

Zdroj: Mgr. Eva Kenížová, námestníčka riaditeľa, Literárny fond, e-mail zo 4. 1. 2018