Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text (Uzávierka súťaž: 30. 9. 2017)

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text (Uzávierka súťaž: 30. 9. 2017)

(Stiahnite si PRÍLOHU: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE S DVOMA PRIHLÁŠKAMI)

 

Literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú pôvodnú dramatickú tvorbu a RTVS, vypisujú Tvorivú súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text. Partnerom tvorivej súťaže je Slovenský rozhlas ako súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

Tvorivá súťaž sa vypisuje v týchto oblastiach:

1. divadlo:

a/ pôvodná divadelná hra
b/ hra pre deti a mládež
c/ bábková hra

2. rozhlas:

a/ pôvodná rozhlasová hra
b/ rozhlasová rozprávková hra a hra pre deti a mládež
c/ feature, esej

3. adaptácie:

a) v oblasti divadla – adaptácia epického a lyrického diela bez ohraničenia pôvodu

b) v oblasti rozhlasu – adaptácia slovenského epického a lyrického diela.

 

Vo všetkých troch oblastiach možno udeliť ceny:

* v oblasti divadla a rozhlasu:

1. cena 1.000,– €

2. cena 750,– €

3. cena 500,– €

 

* v oblasti adaptácie:

1. cena 500,– €

2. cena 350,– €

3. cena 150,– €

 

Do súťaže môžu byť prihlásené iba pôvodné práce, ktoré neboli nikde ponúknuté na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku nezúčastnia inej autorskej súťaže na Slovensku, o čom predloží autor čestné vyhlásenie. Toto obmedzenie platí až do vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky môže gestor súťaže cenu odňať a požadovať vrátenie finančnej čiastky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť práce, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom kalendárnom roku v Programe ALFA organizovanom výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu.

Súťaž je anonymná.

Do zvláštnej obálky označenej heslom “Pôvodný divadelný text” alebo „Pôvodný rozhlasový text“ súťažiaci vloží vyplnenú prihlášku (oba formuláre sú v prílohe). Na súťažných príspevkoch autor svoje meno neuvádza. Práce a prihlášku je potrebné poslať v 3 exemplároch na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava.

Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.

Uzávierka tvorivej súťaže je 30. 9. 2017.

Výsledky tvorivej súťaže budú zverejnené prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a internetu do 15. 12. 2017.

 

* Stiahnite si PRÍLOHU: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE S DVOMA PRIHLÁŠKAMI