Slovenský kultúrnohistorický kalendár – výročia udalostí v JANUÁRI 2018

VZNIK SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. 1. 1993) – 25. VÝROČIE

* 1. 1. 1993 o 00.00 hodine vznikla samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Vznik Slovenskej republiky privítali na námestiach slovenských miest a obcí státisíce občanov. Na Námestí SNP v Bratislave zaviala na stožiari slovenská zástava, odznela slovenská hymna a z diaľky zazneli aj delové salvy. Odznel príhovor predsedu Národnej rady SR I. Gašparoviča a predsedu vlády SR V. Mečiara. Oslava sa ukončila ohňostrojom a ľudovou veselicou.

 

PRVÝ DEŇ EXISTENCIE A UZNANIE SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. 1. 1993) – 25. VÝROČIE

* 1. 1. 1993 – v prvý deň existencie Slovenskej republiky na spoločnej schôdzi vlády SR a Národnej rady SR prijali poslanci vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Slovenská republika sa stala členom Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NACC). Už počas prvého dňa existencie nezávislej Slovenskej republiky ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta, medzi nimi aj veľmoci ako USA, Ruská federácia, Čína, Veľká Británia, Nemecko či Francúzsko. Prvým, kto 1. 1. 1993 odovzdal premiérovi V. Mečiarovi oficiálne dokumenty o nadviazaní diplomatických stykov so SR, bol 30 minút po polnoci nemecký generálny konzul. V Dóme sv. Martina v Bratislave arcibiskup J. Sokol prečítal posolstvo pápeža Jána Pavla II. s požehnaním slovenskému národu a občanom Slovenskej republiky. Popoludní sa na Nám. SNP v Bratislave konala ekumenická pobožnosť kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce. Večer sa skončil slávnostným koncertom Slovenskej filharmónie.

 

Zdroje:

  • CIFRA, Štefan:  CHRONOLÓGIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ SMERUJÚCICH K VZNIKU SAMOSTATNEJ SR OD ROKU 1988 DO ROKU 1993: 20. výročie vzniku Slovenskej republiky (II.). In: Národná osveta [online], rok 2012, číslo 11 – 12.
  • HRNKO, Anton: Vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993. In: Blog Antona Hrnka [online]. Uverejnené 6. 3. 2008, [citované 20. 12. 2012]. Dostupné na internete: <TU>.
  • KOVÁČ, Dušan (zost.): Kronika Slovenska II. Slovensko v 20. storočí. 1. vydanie. Praha: Fortuna, spol. s r. o., organizačná zložka Bratislava, 1999. 608 s. ISBN 80-889880-08-9.