Propozície IX. ročníka literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej (uzávierka súťaže: 31. 3. 2018)

Propozície IX. ročníka literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej (uzávierka súťaže: 31. 3. 2018)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Obec Podhorie

Spoluorganizátori: Rímskokatolícky farský úrad Lietava, Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera

Miesto konania: Podhorie

Cieľ súťaže:

Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro.

Súťažná téma: RADOSŤ V ŽIVOTE A ZO ŽIVOTA.

 

Motto:

„Veselosť nie je ani žartovanie, ani márnomyseľnosť.

Je to najväčší poznatok lásky.“

(Herman Hesse)

 

Literárne žánre v próze:

a/ kategória: rozprávanie

b/ kategória: rozprávanie

c/ kategória: rozprávanie, esej, humoreska

poézia: téma je záväzná, žáner – ľubovoľný

 

TERMÍNY:

Vyhlásenie súťaže: december 2017

Uzávierka súťaže: 31. marec 2018

Vyhlásenie výsledkov: máj 2018

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

– súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce v rozsahu maximálne podľa kategórie: 

 a) 3 600 znakov;

b) 5 400 znakov;

c) 7 200 znakov

– súťaž je anonymná, potrebné údaje (meno, adresa, vek) súťažiaci uvedie v sprievodnom liste (prihláške)

– literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali v komerčných vydavateľstvách

– súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov

– zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce

– súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému a rešpektovať určený žáner

– práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com najneskôr do 31. marca 2018 alebo poštou v 4 kópiách na nižšie uvedenú adresu kordinátora LS; obálku označiť „Literárna súťaž KB“

 

KATEGÓRIE:

– autori budú rozdelení do troch vekových kategórií:

a) žiaci osemročných gymnázií (príma – kvinta), žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

b) študenti gymnázií, stredných škôl a SOU

c) dospelí – začiatočníci, študenti VŠ

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

– práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota

 

Koordinátor LS:

Mgr. Karol Vlčko, 013 18 Podhorie 177, mobil: 0902 291 246