Opustila nás MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJOVÁ (*15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie, dramaturgička, autorka Filmárika a Filmušky

 Opustila nás MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJOVÁ (*15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie, dramaturgička, autorka Filmárika a Filmušky

MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJO­VÁ (* 15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), bývalá šéfre­daktorka detskej redakcie Slovenskej televízie a dramaturgička Bibiany – Medzinárodného do­mu umenia pre deti a mládež, celý svoj život za­svätila cez umenie a rozprávky deťom a mládeži.

„Milí Filmárik a Filmuška, vaši ka­maráti Janko aSláv­ka vás mnohokrát po­zdravujú. Už sa nevie­me dočkať, kedy príde nedeľa asňou aj vy... Ste našimi najlepšími kamarátmi!“ Takto podobne sa začínalo veľa listov, ktoré pri­chádzali denne dore­dakčnej Listárničky. Pravidelná relácia mala u malých divákov veľkú obľubu a sledovanosť. Kto by ich nepoznal – posta­vičky v šatách z filmových okienok, ktoré uvádzali pásmo rozprávok a rolovali koberec, pardón film, aby sa prihovárali detskému divákovi? Otvárali deťom bránu do obľúbenej ríše rozprávok. Súčasne formo­vali ich charakter a dopĺňali im vedomosti. Program Filmárik aFilmuška Slovenskej televízii dala autor­sky M. Králiková-Labajová. Komu znás neutkveli v pamäti animované rozprávky No, počkaj!, Lolek aBolek, Kremienok aChocholúšik, Zbojník Rum­peľ či O Krtkovi, ktoré priniesla zo zahraničných tzv. „výberoviek“ na festivaloch v Cannes vo Francúzku či BadenBaden v Nemecku? Na druhej strane slo­venské večerníčkové seriály, rozprávky a animova­né diela vyrobené v „detskej“ redakcii STV tešili de­ti v celej Európe, USA, Kanade, Austrálii, v Japon­sku, v Kórei aj mnohých štátoch Afriky.

Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Ko­menského, odbor dejiny umenia a etnografia, nastú­pila (1959) na programové oddelenie Čs. televízie ako redaktorka, neskôr režisérka dňa. V šesťdesia­tych rokoch prešla dodramaturgie Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež. Založila a viedla skupi­nu detských a mládežníckych programov zo zahra­ničia, ktorá realizovala aj cyklus dokumentárnych filmov o živote detí a mládeže v iných štátoch. Ako vedúca redaktorka a šéfredaktorka mala na starosti výber, redakčné spracovanie a vysielanie a zodpo­vedala za takmer 80 relácií. Zaviedla detský sloven­ský dabing rozprávok. Stála pri zrode a prvom roč­níku festivalu Cena Dunaja – Prix Danube – Medzi­národný televízny festival pre deti a mládež (1971).

V roku 1986 odchádza z televízie do Správy kultúrnych zariadení, aby tam postavila nanohy dramaturgiu BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti a mládež, o ktorej kompletný ná­zov sa pričinila. V Bibiane takmer 10 rokov praco­vala na programoch pre deti, ale aj s deťmi, autorsky jej poskytla programy o histórii a krásach sloven­ských hradov azámkov, mnohé literárno-hudobné programy, výtvarno-dramatické hry namotívy roz­právok, tvorivé dielne v rozprávkovom svete, Det­ské hudobné slávnosti (pod záštitou Petra Dvorské­ho a s ilustráciami od Alana Lesyka), súťažnozábav­né pásmo hier a poučení o zvieratách a so zvierata­mi Zahraj mi aja ti nakreslím– deti sa učia maľovať hudbu. Je autorkou myšlienky výstav a odovzdania obrázkov našich výtvarníkov-ilustrátorov detských kníh dodetských oddelení nemocníc naSlovensku– s cieľom otepliť biele čisté, no chladné steny nemoc­ničných izieb, v ktorých ležia malí pacienti. Pretože rozprávka a ilustrácia, farba a hudba liečia telo i du­šu. Rozprávka zahreje, utíši bolesť, pohladí, prihovo­rí sa vám svojou hĺbkou, keď je vám otupno, či keď ste chorí. Cyklus/projekt Loď nádeje – Výstava ob­rázkov ilustrácií zknižnej tvorby predeti a násled­ný Rozprávkový dar deťom donemocníc sa stretol s veľkým záujmom zdravotníckeho personálu ne­mocníc, ako aj výtvarníkovilustrátorov – Róberta Bruna a Mariána Čapku, Františka Blašku, Vladimí­ra Machaja, Viery Gergeľovej, Luby KončekovejVe­selej, Albína Brunovského. Zrealizovala aj Humanit­nú výstavu originálov detských ilustrácií v Osake.

Orientovala sa na pôvodné programy, ktoré sprí­stupňovali deťom autorov literatúry alebo iných druhov umenia. Napríklad o Pavlovi Dobšinskom, Ľudovítovi Fullovi, Lewisovi Carrollovi či Jánovi Ámosovi Komenskom.

Nakonci svojej pracovnej púte sa vrátila nanie­koľko rokov do Slovenskej televízie ako šéfredak­torka Detskej a mládežníckej redakcie.

Jednoducho, na takú publicitu, akú zo srdca ve­novala detskej tvorbe, rozprávkam, kultúrnosti, sa zabudnúť nedá. Pretože, ako povedal Miroslav Vá­lek, nedopláca sa nakultúru, dopláca sa nanekul­túrnosť.

MARTINA KRÁLIKOVÁ

 

Foto: archív autorky