Opustil nás nestor slovenského kúpeľníctva Ing. Peter Krahulec

Opustil nás nestor slovenského kúpeľníctva Ing. Peter Krahulec

V nedeľu 15. 1. t. r. zomrel v Bratislave nestor slovenského kúpeľníctva Ing. Peter Krahulec, špičkový odborník v problematike ochrany a rozvoja liečebných kúpeľov a liečivých zdrojov, ich legislatívneho zabezpečenia, na Slovensku. Smútočná rozlúčka s ním sa uskutočnila 25. 1. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.

Ing. Peter Krahulec sa narodil 26. 5. 1930 v rodine evanjelického farára, vyštudoval zdravotné inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej (1955). Pracoval na Oblastnom inšpektoráte pre ochranu prírodných liečebných zdrojov a kúpeľov v Bratislave, bol vedúci inšpektorátu kúpeľov a žriediel na ministerstve zdravotníctva v Prahe (od 1960). Neskôr zastával túto funkciu na ministerstve zdravotníctva v Bratislave (1967 – 1994) až do odchodu do dôchodku.

V rokoch 1977 a 1978 vydal s kolektívom fundamentálne doteraz najobsiahlejšie dvojzväzkové dielo o všetkých prírodných minerálnych zdrojoch na Slovensku Minerálne vody Slovenska: Balneografia a krenografia 1, 2 (autor a zostavovateľ Peter Krahulec, spoluautori: Augustín Rebro, Ján Uhliarik, Ján
Zeman; Martin: Osveta, 1978, 451 s. + 1038 s.), ocenené osobitnou prémiou Slovenského literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry, ako aj uznaním SITH. Dielo prináša aj chemicko-fyzikálne rozbory minerálnych vôd 1 160 slovenských prameňov, ktoré dokladajú mimoriadne prírodné bohatstvo podzemných minerálnych vôd Slovenskej republiky a ich žriediel.

Ako inšpektor kúpeľov prízvukoval potrebu kompletnej ochrany minerálnych vôd, zaslúžil sa o zásadné legislatívne úpravy, vzťahujúce sa na slovenské kúpele a ochranu našich prírodných liečivých zdrojov, významnou mierou pomáhal na svet novým kúpeľným domom v Dudinciach, Piešťanoch, Bojniciach, Trenčianskych Tepliciach, Bardejovských kúpeľoch, Turčianskych Tepliciach, Nosiciach a inde.

Bol dlhoročným predsedom Balneologickej sekcie Slovenskej lekárskej spoločnosti a členom predsed-níctva Medzinárodnej balneotechnickej spoločnosti so sídlom v Paríži.

Bol nositeľom Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, Ceny ministra zdravotníctva (2010), ktorú získal na návrh Asociácie slovenských kúpeľov a žriediel.

Ing. Peter Krhulec (vpravo) preberá Cenu ministra zdravotníctva SR
z rúk ministra Richarda Rašiho. Bratislava 2010. Foto: archív MZ SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poslednej rozlúčky s Ing. Petrom Krahulcom vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave. Foto: Štefan Cifra

 

Zdroje:

  • Cena ministra zdravotníctva. In: MZ SR [online]. Zverejnené: 3. 7. 2010 [citované 21. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Ing. Peter Krahulec In: Dudince [online]. [Citované 21. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Podzemná voda  – SAH. In: SAH – Slovenská asociáci hydrogeológov [online]. Zverejnené: [citované 21. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Poklad je zakopaný v minerálnych prameňoch. In: Pravda.sk [online]. Zverejnené: 19. 9. 2009 [citované 21. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.