Ministri vnútra o udržateľnej migrácii a ochrane hraníc (7. 7. 2016)

Ministri vnútra o udržateľnej migrácii a ochrane hraníc (7. 7. 2016)

lovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa zameria na migráciu ako na jednu z najvážnejších výziev, ktorým únia v súčasnosti čelí. Chceme nájsť udržateľné riešenia pre všetky členské štáty a pre EÚ ako celok. Slovenské predsedníctvo sa okrem prebiehajúcich činností sústredí na poskytnutie adekvátnych východísk a pomoci počas akejkoľvek núdze, ktorá môže nastať. Vyvinieme maximálne úsilie na podporu pokroku legislatívnych návrhov. Predsedníctvo bude v oblasti migrácie promotérom pozitívnej agendy, ako sú inteligentné hranice, či systém modrých kariet, ktoré podporia legálne spôsoby migrácie do EÚ.

 

O migrácii a jej udržateľných riešeniach, ako aj o otázkach spojených s ochranou hraníc a schengenského priestoru rokovali dnes 7. júla v Bratislave ministri vnútra 28 členských krajín EÚ, krajín EFTA a kandidátskych krajín. Zasadnutia sa zúčastnil člen Európskej komisie pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos.
„Poučení z minulého roku, Európska komisia a ani Európska rada už nehovorí o problematike migrácie len vo všeobecnej rovine, ale prijali sa konkrétne opatrenia. Verím, že to, čo sme si zadefinovali v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ, sa dostane veľmi rýchlo do života. A že o šesť mesiacov budeme vedieť občanom EÚ dokázať, že vieme ochrániť hodnoty Únie, ktoré sú dnes považované za samozrejmosť,“ uviedol podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák na tlačovej konferencii po neformálnom rokovaní.

Migrácia a udržateľné riešenia
Migrácia je naďalej kľúčovou témou, ktorá si vyžaduje cielenú pozornosť a udržateľné riešenia.V oblasti migrácie vítame oznámenie Komisie o „novom rámci partnerstva“ s tretími krajinami, ktoré vytvára predpoklady na uzatváranie a realizáciu individualizovaných  dvojstranných dohôd o riadení migrácie s tretími krajinami. Téma návratov a readmisie je jedna z najvyšších priorít. Taktiež chceme podrobne sledovať stav západobalkánskej trasy a implementácie dohody EÚ s Tureckom. Je nevyhnutné prerušiť prílev nelegálnych migrantov a bojovať proti kriminálnym sieťam, prevádzačským skupinám zneužívajúcim nepriaznivú situáciu skupín ľudí utekajúcich pred vojnou, útlakom a prenasledovaním.

Kontrola schengenských hraníc
Nosným pilierom bezpečnosti je efektívna kontrola vonkajších hraníc. Obnovenie fungovania schengenských hraníc je kľúčovou prioritou. Preto je potrebné pokračovať v procese vytvárania Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, čo je nevyhnutné pre udržanie správneho fungovania Schengenu. Robíme všetko preto, aby už v praxi fungovala stráž na jeseň tohto roka. Zameriame sa na opatrenia v rámci „balíka inteligentných hraníc“ s cieľom posunúť víziu lepšej a bezpečnejšej legálnej mobility bližšie k realite. Rozvinuté technológie sú zásadné pre moderné riadenie hraníc. V dlhodobej perspektívne by nám „inteligentné hranice“ mohli umožniť posunúť sa od posudzovania rizika na základe národnosti, čo je konceptuálny základ vízovej politiky, až k posudzovaniu rizika na základe individuálnych charakteristík a cestovateľskej minulosti.

Reforma azylového systému
Zámerom predsedníctva je viesť prácu Rady intenzívnym, starostlivým a konštruktívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť súhlas Rady a zapojenie Európskeho  parlamentu v čo možno najkratšom čase. Prioritou je dosiahnuť udržateľnú reformu spoločného európskeho azylového systému.

Vnútorná bezpečnosť a boj proti terorizmu
Slovenské predsedníctvo bude  pokračovať v úsilí posilniť výmenu informácií a používania databáz EÚ kompetentnými orgánmi členských štátov. Zásadný význam má najmä využívanie už existujúcich kanálov.

 

Kontakt:
Odbor pre komunikáciu a prezentáciu
Sekretariát predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Pražská 7, 833 36 Bratislava 37, Slovenská republika

okom@mzv.sk
FB|Twitter SK|Twitter EN|Web

 

(Zdroj: e-mail OKOM@mzv.sk zo 7. 7. 2016)