Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 (návrhy na ocenenie do 15. 3. 2018)

Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 (návrhy na ocenenie do 15. 3. 2018)

Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2017

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny:

1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017,
2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2017,
3. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2017,
4. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2017
5. Cenu Alexandra Pavloviča za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny za r. 2016 – 2017.

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.
Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2% príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na saých autorov diel, aby do 15. 3. 2018 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2017 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu:
Literárny fond
Sekcia pre pôvodnú literatúru
Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1                                           

Ďalšie prípadné informácie Vám poskytne PhDr. Anna Bédiová –  tel. č.: 32 28 26 23, e-mail: bediova@litfond.sk.

 

Zdroj: Mgr. Eva  Kenížová, námestníčka riaditeľa, LT, e-mail z 15. 1. 2018