Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

ADRESA: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 90 Banská Bystrica

 

* Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zriadil Okresný národný výbor v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove, v ktorej žil, pracoval a zomrel Ján Botto, na Lazovnej ulici č. 11. V návrhu na zriadenie sa dôvodilo bohatými literárnymi a hudobnými tradíciami regiónu, v ktorom sa narodili, formovali, žili a pôsobili a pôsobia významné osobnosti, spolky, inštitúcie i telesá literárnej, hudobnej a divadelnej kultúry. Tieto skutočnosti viedli k určeniu špecializácie LHM a k jeho začleneniu medzi špecializované múzeá v múzejnej sieti na Slovensku. Pri zrode múzea bolo viacero osobností vtedajšieho kultúrneho života – spisovateľ Ján Bodenek, historik Július Alberty, literárni vedci Ivan Plintovič a Zdenko Kasáč, hudobní pedagógovia a vedci Eduard Gábor, Alexander Melicher, Tibor Sedlický, Vladimír Gajdoš, klavírna virtuózka Zita Strnadová-Paráková, prvý riaditeľ LHM Tomáš Machan a ďalší. V zmysle pôvodnej zriaďovacej listiny sa LHM kontinuálne vyvíjalo až do roku 1990 ako okresná inštitúcia, v rokoch 1991 – 1996 bolo jeho zriaďovateľom Ministerstvo kultúry SR a v rokoch 1996 – 1998 sa stalo súčasťou Banskobystrického štátneho kultúrneho centra pod správou Krajského úradu v Banskej Bystrici. Po dvoch rokoch opätovnej právnej subjektivity (1999 – 2000) so zreteľom na reštitúcie troch objektov a nedostatočnú priestorovú situáciu, ako aj s prihliadnutím na pripravované delimitácie kultúrnych inštitúcií v súvislosti s reformou verejnej správy, rozhodol Krajský úrad v Banskej Bystrici o zlúčení Literárneho a hudobného múzea so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici od 1. 1. 2001. LHM je v súčasnosti začlenené ako špecializovaný organizačný útvar ŠVK.

* Literárne a hudobné múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia: polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry a hudby 19. storočia Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto a Ján Levoslav Bella, spisovatelia 20. storočia Terézia Vansová, Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík-Ondrejov, František Švantner, Peter Karvaš, Mikuláš Kováč, Štefan Žáry, literárny vedec Alexander Matuška, skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a mnohí ďalší. Múzeum zbiera a zachováva pamiatky dokumentujúce nielen osobnosti, ale aj divadelné a hudobné súbory, spolky, tlačiarov a významné podujatia a udalosti. V zbierkovom fonde múzea sú staré a vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, literárne a hudobné rukopisy, fotografie, výtvarné diela, zbierky z oblasti divadelníctva, ľudové a klasické hudobné nástroje a vecné pamiatky. Pracovníci múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií v Banskej Bystrici Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove, v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, ako aj prostredníctvom vedeckovýskumných úloh, publikácií a článkov v dennej a odbornej tlači. S úspechom pripravujú špecializované vyučovacie hodiny pre školy a tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietania. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

 

Otváracie hodiny Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

Pondelok až piatok: 10.00 – 17.00 hod.; sobota a nedeľa: zatvorené

 

Vstupné do jednotlivých expozícií LHM

Základný vstup dospelí: 4,00 €
Zvýhodnený vstup (seniori, študenti, žiaci): 2,00 €
Rodinný vstup – malý (1 dospelý + 2 deti): 6,00 €
Rodinný vstup – veľký (2 dospelí + 3 detí): 12,00 €
Organizované skupiny (dĺžka lektorátu 60 minút): 2,00 €/osoba
Organizované skupiny (dĺžka lektorátu 90 minút): 3,00 €/osoba
Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP, pedagóg so školskou skupinou, prvá streda v mesiaci: zadarmo

 

Vzdelávacie programy LHM

Jednotlivci – základný poplatok: 4,00 €
Jednotlivci – zvýhodnený poplatok: 2,00 €
Organizované skupiny (dĺžka programu 60 minút): 2,00 €/osoba
Organizované skupiny (dĺžka programu 60 minút): 3,00 €/osoba
Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP, pedagóg so školskou skupinou: zadarmo
 

 

 CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici  (platný od 1. októbra 2022) –

vrátane cenníka propagačných materiálov, publikácií LHM BB, rešeršných služieb, skenovania a tlače

 

Expozície

Múzeum – domov múz

Malá stála expozícia v podkroví ŠVK na Lazovnej ulici č. 9.

Expozícia Múzeum domov múz predstavuje kultúrnu históriu mesta Banská Bystrica a stredoslovenského regiónu okolia Banskej Bystrice, ktorá je bohatá a špecifická najmä s ohľadom na príslušnosť k banským činnostiam na uvedenom území a významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z historického, hudobného a literárneho salónu, v ktorých možno v skratke zaregistrovať, koľko významných osobností, inštitúcií a spolkov v tomto regióne pôsobilo. Za všetkých uvádzame: Matej Bel, Ján Kollár, J. L. Bella, Ján Chalupka, štúrovci Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, činovníci Matice slovenskej Štefan Moyses a Karol Kuzmány, Viliam Figuš Bystrý, Terézia Vansová, Ján Cikker, Martin Rázus, František Švantner, Peter Karvaš, Štefan Žáry a mnoho iných. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špecializované podujatia (napr. interaktívne vyučovacie hodiny pre školy, rôzne besedy o živote hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty). Expozíciu dopĺňa videopremietanie podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity a súťaže.

Otváracie hodiny:

Utorok – piatok: 10. – 17. hod.

Bezbariérový prístup: áno

 

Bábkarsky salón

Stála expozícia v priestoroch átria ŠVK na Lazovnej ulici č. 9.

Interaktívna expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (predtým Krajského bábkového divadla), amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok (maňušky, javajky, marionety), zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať.  Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.

Otváracie hodiny

Utorok – piatok: 10. – 17. hod.

Bezbariérový prístup: áno

 

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Expozícia v podkroví ŠVK na Lazovnej ulici č. 9 v Banskej Bystrici.

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici od roku 1991 – od 1. januára 2001 ako špecializovaný organizačný útvar Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici – zabezpečuje na Slovensku výskum ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Otváracie hodiny

Utorok - piatok: 10.00 – 17.00 hod.

 

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. V mesiacoch apríl - máj 2008 sa uskutočnila reinštalácia expozície v PD JGT. Najväčšou zmenou bolo zrušenie samostatnej Pamätnej izby Jozefa Murgaša v budove bývalej obecnej školy a premiestnenie dokumentov a predmetov o tejto osobnosti do vstupnej miestnosti PD JGT. Expozícia bola doplnená aj o dokumenty dlhoročného lektora Jozefa Šeba a o časť venovanú dcére Hany Gregorovej a Jozefa Gregora Tajovského Dagmar Gregorovej-Prášilovej.

Otváracie hodiny:

Expozícia je otvorená na požiadanie. Utorok – nedeľa: 9.00 – 16.00 hod. Návštevu treba objednať 2 dni vopred.

Kontakty

E-mail: lektor.lhm@svkbb.eu

Tel.: 048/4710 770, 048/4710 772, 048/4710 758

Bezbariérový prístup: áno
 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Expozícia v priestoroch Obecného úradu je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča.

Otváracie hodiny

Návštevy je potrebné vopred ohlásiť na obecnom úrade 048/ 418 74 00, 048/418 72 17

Vstupné

Jednotné vstupné: 1 €

 

Galéria v podkroví

 

Špecifickou  súčasťou múzea je literárny klub LITERA 2.

 

Zdroje:

* Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

* Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK (LHM) Banská Bystrica

* E-mail LHM BB, 10. 11. 2022