Literárna súťaž Villa Zerna 2016 – PROPOZÍCIE – Uzávierka: 28. 2. 2016

Literárna súťaž Villa Zerna 2016 – PROPOZÍCIE – Uzávierka: 28. 2. 2016

Villa Zerna 2016

Propozície súťaže

Literárnu súťaž usporadúva Klub Poe Ma  Horné  Srnie,  so sídlom v obecnej knižnici pod patronátom Obecného úradu.
 

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner:
Poézia/próza – tematicky voľné
Počet prihlásených prác:  
Poézia - maximálne 3 práce od jedného autora
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany
(normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt )

Vo všetkých prácach je potrebné uviesť:
meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov, aj adresu školy a ročník
Práce je potrebné poslať e-mailom: anna.prnova@tnuni.sk  , poemahornesrnie@gmail.com

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
1. žiaci ZŠ 3. – 5. ročník     
2. žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
3. študenti SŠ
4. dospelí

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.

Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2016.

Účastníci budú pozvaní písomne, poprípade mailom.

Uzávierka súťaže je 28. február 2016.