Kráľovské mesto MODRA s bohatou históriou – Pamätné listy osobnostiam mesta

Kráľovské mesto MODRA s bohatou históriou – Pamätné listy osobnostiam mesta

Medzi ocenenými bol i historik, športovec Karol Kantek (vpravo), na obrázku (zľava) Vincent Jakubec a  Fratišek Mach

 

Počas Modranského vinobrania si mohli návštevníci pozrieť viacero zaujímavých výstavných podujatí, napríklad Bakošovi tovariši či výstavu Modra hlavné mesto vína v starej radnici. Na vernisáži udelili organizátori výstavy Spolok vinohradníkov a vinárov VINCÚR, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Modranská muzeálna spoločnosť Pamätné listy viacerým osobnostiam nášho mesta, ktoré sa aktívne zapojili do jej prípavy. Ocenili tak zásluhy jednotlivcov na ochrane kultúrneho dedičstva a propagácii mesta i regiónu Malé Karpaty.

 

Z rúk primátora mesta Juraja Petrakoviča prevzali Pamätné listy pedagóg, vedec ,publicista prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., aktivista, zostavovateľ publikácie Prechádzka po modranskom cintoríne Miroslav Šimko, značkár, iniciátor výstavby rozhľadne na Veľkej homoli Milan Ružek, turista, realizátor výstavby a údržby rozhľadne Anton Macháček, keramikár, zberateľ starej keramiky majiteľ výstavnej galérie a predajne Miroslav Malinovský, vinohradník, vedec, Ing. Vladimír Sodoma a historik, športovec, propagátor cyklistiky a plávania Karol Kantek. Poďakovanie a uznanie za zapožičanie exponátov zo svojich zbierok patrilo SOŠVO v Modre, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, Akademii Istropolitana Nova vo Svätom Juri a desiatkam obyvateľov mesta, rovnako aj pracovníčkam Múzea Ľudovíta Štúra za inštaláciu výstavy, sprievodcom výstavy Magde Dugovičovej, Fedorovi Patákovi, Samuelovi Čižovi a Petrovi Roncovi.

 

Diplom za víno „Šampión Modranského
vinobrania“ získalo vinárstvo ELESKO

Ako nám povedal historik Karol Kantek, mesto Modra je z pohľadu prezentácie svojej mimoriadne bohatej, vzácnej a inšpiratívnej histórie v nelichotivej situácii. Ako jediné z niekdajších slobodných kráľovských miest pod Malými Karpatmi (popri Bratislave, Trnave, Svätom Jure a Pezinku) neponúka svojim návštevníkom a záujemcom (údajne z priestorových dôvodov) pohľady do svojej minulosti. A mohlo by, pretože nielen v depozitoch Múzea Ľudovíta Štúra, ktoré sa pri svojom vzniku zaviazalo plniť úlohy niekdajšieho Mestského múzea, sa nachádza množstvo originálnych predmetov a dokumentov, ale aj sami Modrania, hlavne tí skôr narodení, ešte stále vlastnia rozličné cenné predmety súvisiace s históriou modranského vinohradníctva, s mnohými už zanikajúcimi remeslami a pod. Stála reprezentačná expozícia viažuca sa k histórii nášho mesta by rozhodne prispela k príťažlivosti a zlepšeniu cestovného ruchu, no taktiež by pomáhala podnecovať priamo obyvateľov a najmä mládež k pevnejšiemu a hrdšiemu vzťahu k svojmu rodisku či bydlisku. A bolo by čo vystavovať a obdivovať, veď Modra má svoju mnoho storočnú históriu nielen slovenskú, ale aj nemeckú, maďarskú, českú, chorvátsku, srbskú či židovskú. A nielen to. Okrem vinohradníckej a lesníckej má aj prebohatú históriu cirkevnú, školskú, remeselnícku, banícku, mlynársku, huncokársku atď. Popri výnimočnej národnej osobnosti Ľudovítovi Štúrovi by sa dali predstaviť osudy mnohých ďalších osobností spätých s Modrou, ktorí svojimi životnými úsiliami pozitívne vplývali na rozvoj spoločnosti nielen doma, ale i ďaleko za hradbami nášho mesta.

Výstava Modra hlavné mesto vína je prvou lastovičkou, ktorú majú na svedomí nadšenci a milovníci histórie Modry. Zhodne predpokladajú, že nie je poslednou, pretože na budúci rok plánujú pripraviť ďalšiu výstavu. Organizátori výstavy súčasne predpokladajú, že do volebného programu mestského zastupiteľstva sa dostane i rekonštrukcia starej historickej radnice v Modre, ktorá má už viac ako desaťročie pripravené projekty rekonštrukcie. Kráľovské mesto Modra, bohaté na históriu si skutočne po troch desaťročiach slobody zaslúži dôstojné reprezentačné priestory mesta.

 

Vladimír Sodoma prevzal Pamätný list
z rúk primátora Juraja Petrakoviča

Vzhľadom na záujem verejnosti a možnosti návštevy študentov modranských škôl organizátori ponechali výstavu, ktorú otvorili 28. septembra t. r., otvorenú do konca októbra.

FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

Foto: autor

 

Výstavu si pozorne prezreli aj Bratislavčania, ktorých sprevádzal František Mach (druhý sprava). Zľava: Gejza Blass, Rudolf Haspara, Stanislav Buchta