Iniciovali petíciu za jediný Národný cintorín

Iniciovali petíciu za jediný Národný cintorín

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) vMar­tine iniciovali petíciu, ktorá vyjadruje nesúhlas stým, aby bol za národný cintorín Slovákov vyhlá­sený iný ako Národný cintorín vMartine. Reagova­li tak na návrh novely zákona ohl. m. SR Bratislave a novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry z dielne koaličných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR). Pod­ľa návrhu by na Slovensku mohol popri Národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, ato povýšením bratislavského Ondrej­ského cintorína, ktorý má byť podľa poslancov lo­gickým pokračovaním Národného cintorína v Mar­tine, keďže ten je vraj už zaplnený.

Petičná iniciatíva má zatiaľ vyše 1 600 podpisov. Jej signatári vyjadrujú „veľké rozčarovanie ztoho, aký postoj máme k dejinám a k historickému od­kazu“, ako uviedol mestský poslanec MsZ v Mar­tine Michal Uherčík. Pritom zdôraznil, že Národ­ný cintorín v Martine má pravidlá pre ľudí, kto­rí sú na ňom pochovaní. „Je to Národný cintorín. Pocta pre každého spočinúť práve na tomto nádher­nom mieste. Asi pred dvoma desiatkami rokov dosta­lo mesto do daru pozemky s rozlohou 90000štvorco­vých metrov. Čiže je toľko priestoru na rozvoj, že skôr nám chýbajú osobnosti ako miesto,“ dodal Uherčík.

Národný cintorín v Martine, ktorý vyhlásili v no­vembri 1967 zanárodnú kultúrnu pamiatku apiet­ne miesto celonárodného významu, je v správe mes­ta Martin, pritom starostlivosť ojednotlivé hroby pa­miatkovej podstaty si mesto delí s Maticou sloven­skou a Slovenskou národnou knižnicou. Pridelenie hrobového miesta zabezpečuje Komisia pre sprá­vu Národného cintorína v zmysle jeho štatútu, ako uviedla hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.

Autora petície Národný cintorín môže byť len je­den! môžete kontaktovať na adrese https://www.pe­ticie.com/contact/314571.

(Zdroj: TASR, Martin, 12. 3. 2021)

 

Snímka: Hrob Janka Kráľa na Národnom cintoríne v Martine. Foto: Štefan Cifra

 

Stanovisko Rady národnej kultúry

Rada národnej kultúry ako poradný orgán pri­mátora mesta Martin vyjadruje kategorický nesú­hlas spublikovanými informáciami, podľa ktorých by mal vBratislave vzniknúť druhý Národný cin­torín ako „logické pokračovanie Národného cin­torína vMartine z19. storočia, ktorý je už zaplne­ný“. Národný cintorín by mal byť na Slovensku len jeden, rovnako ako iba jedno mesto podľa zákona NRSR č. 241/1994 je definované ako centrum ná­rodnej kultúry Slovákov, a to mesto Martin. Ondrejský cintorín v Bratislave je už 33 rokov národ­nou kultúrnou pamiatkou anazáklade tohto statusu by mesto Bratislava nemalo mať problém s financo­vaním jeho prevádzky, údržby, reštaurovania histo­rických pomníkov a náhrobných kameňov... Neho­voriac už o tom, že na Slovensku sú aj ďalšie cin­toríny (dokonca staršie ako Ondrejský v Bratisla­ve), ktoré by sa takisto mohli uchádzať o štatút ná­rodného cintorína. Prípadné vyhlásenie Ondrejské­ho cintorína vBratislave za Národný cintorín preto považujeme za precedens. Národný cintorín– ten v Martine– by mal zostať iba jeden!

PETER CABADAJ

predseda Rady národnej kultúry