4 . 2. – Fórum pre pomoc starším – udeľovanie ocenení a titulu Senior roka 2018

 4 . 2. – Fórum pre pomoc starším – udeľovanie ocenení a titulu Senior roka 2018

Fórum pre pomoc starším, národná sieť, občianske združenie, pozýva

na celoslovenskú  akciu odovzdávania oceňovania starších z celého Slovenska a udeľovanie titulu

Senior roka 2018

v podelok 4 . februára 2019 o 13,00 hod.

v reprezentatívnych priestoroch Zlatej sály Bojnického zámku

***

Fórum pre pomoc starším je celoslovenská organizácia. Realizuje svoju činnosť už od roku 2000 a zameriava sa na pomoc a ochranu starších, ale aj zlepšenie postavenia, vzdelávania a získavanie kreditu starších v spoločnosti  tým, že poukazujeme aj na ich prínos pre spoločnosť a ich zapájanie sa do rôznych kultúrnych, spoločenských aktivít. Významná celoslovenská  akcia odovzdávania oceňovania starších z celého Slovenska a udeľovanie titulu Senior roka 2018 je jedinou celoslovenskou akciou oceňovania starších ľudí, kde sú aktívni a výnimoční ľudia z rôznych kútov Slovenska. Je o ňu veľký záujem zo strany rozličných organizácií  i médií. Má už svoju tradíciu a v tomto roku sa uskutoční 13. ročník tejto celoslovenskej akcie dňa 4 . 2. 2019 o 13,00 hodine v reprezentatívnych priestoroch Zlatej sály Bojnického zámku.

Fórum pre pomoc starším oceňuje 18  starších ľudí z celého Slovenska  za ich prínos pre spoločnosť, rodinu, obec či mesto alebo vlastné okolie. V tomto roku budú ocenené po prvý raz aj dva kolektívy mladých ľudí, ktorí sa zapojili do pomoci starším a uskutočnili pre nich zaujímavé akcie dobrovoľnícky a z vlastnej iniciatívy. Na podujatí budú prítomní okrem ocenených ich rodinní príslušníci a zástupcovia z miest, obcí, médiá z celého Slovenska, ale i významné osobnosti. 

Ocenenie získavajú výnimoční ľudia už v dôchodkovom veku, ktorí robia úžasnú, krásnu a záslužnú prácu, významne ovplyvňujú život jednotlivcov i spoločnosti.  Práve títo ľudia sú skutočnými celebritami, ktoré si zaslúžia úctu a obdiv. Je to pre nich nezabudnuteľný zážitok, keďže sú to často ľudia, ktorým doteraz za ich službu a prácu v prospech iných nikto nepovedal ďakujem. Táto akcia sa stala  významnou aktivitou a tí, čo  dostali titul Senior roka, to považujú za vzácne ocenenie,  ktoré  získavajú skutočne len výnimoční ľudia. Fórum pre pomoc starším vydalo pri 10. výročí krásnu publikáciu „Vzácni ľudia medzi nami“. Publikáciu budeme dopĺňať o ďalších ocenených po 15. ročníku. Je to dôležité aj pre mestá, obce, ale i rodiny, aby si viac uvedomili, aké úžasné a krásne osobnosti medzi nami žijú. Chceme poukázať na to, koľko majú starší ľudia schopností, múdrosti, skúseností, zručnosti a že vedia nezištne pomáhať  iným, napriek svojmu veku a často i zdravotným problémom. Chceme  do celej spoločnosti vyslať signál  potreby väčšej lásky, porozumenia, pokoja, zapáliť viac svetla v rodinách,  ktoré v spoločnosti chýba. Podľa ohlasov sme touto akciou  prispeli v mnohých rodinách k zmene postoja k starším a zmenili sa aj vzťahy medzi jednotlivými generáciami. Sme presvedčení, že táto tradícia prispieva a prispeje k zmene pohľadu a prístupu k starším ľuďom v spoločnosti, čo môžete ovplyvniť aj Vy Vašou účasťou. V tomto roku medzi ocenenými sú i vzácni ľudia,  občania  Banskej Bystrice Mgr. Jana Chorvátová a Doc. PhDr. Ján Chorvát, CSc., ktorých môžeme zaradiť medzi skutočne výnimočných ľudí. Je to ocenenie nielen ich samých, ale je to i hrdosť pre mesto Banská Bystrica, že takíto ľudia v ňom meste žijú i  pôsobia.

(Zdroj: Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším, e-mail z 30. 1. 2019)