222 miliónov EUR na projekty v podunajskej oblasti (21. 8. 2015)

222 miliónov EUR na projekty v podunajskej oblasti (21. 8. 2015)

Európska komisia prijala program nadnárodnej dunajskej spolupráce, v rámci ktorého podporí spoločné projekty krajín v povodí Dunaja. Ciele programu sú v súlade s prioritami Dunajskej stratégie EÚ. Čerpať môžu: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a 3 krajiny mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko).

Prostriedky pochádzajú z dvoch zdrojov: viac než 202 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 19,8 milióna EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Nadnárodný program pre podunajskú oblasť vychádza zo štyroch tematických priorít:

1. podpora inovácie, prenosu vedomostí a podnikania v podunajskej oblasti,

2. ochrana a obhospodarovanie prírodného a kultúrneho bohatstva,

3. lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť,

4. podpora realizácie Dunajskej stratégie EÚ,  zlepšovanie právneho a politického rámca na riešenie hlavných spoločenských problémov, napríklad politík trhu práce, vzdelávacích systémov, demografických zmien atď.

 

INGRID LUDVIKOVÁ,

Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR