ZÁKON O POVINNÝCH VÝTLAČKOCH periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel č. 212/1997 Z. z.

10.03.2017 17:16

 

 Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. In: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: < TU >.

 

***

VIAC: Médiá, audiovízia a autorské právo : Právny rámec: Slovenská republika: Periodická tlač. In: MK SR [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.