Bielik, M.: Katechizmus v 21. storočí [J. Michalov: Kresťanstvo pre každého, 2017]

14.02.2018 13:02

 

Jozef Michalov

KRESŤANSTVO PRE KAŽDÉHO

Bratislava: Herba, 2017, 1. vyd., 442 s.,

ISBN 978-80-89631-71-1

 

Katechizmus v 21. storočí

MIROSLAV BIELIK

Známy a významný prírodovedec a teológ, emeritný prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD, ktorý v poslednom období vydal o. i. dejiny kristianizácie Slovákov pod názvom Národ a jeho učitelia (2015) a Duchovná rukoväť chorého (2016), tentoraz prichádza s obsažnou knihou, rozširujúcou tradičný klasický katechizmus o historické zdroje a súvislosti. Prináša odbornú, ale prístupnú interpretáciu a bohatú obrazovú ilustráciu a dokumentáciu. Úvodné zdôvodnenie vydania sa opiera aj o vedecké a teologické chápanie života na Zemi s glosovaním prístupov k tejto fundamentálnej otázke existencie u Jeana Babtistu Lamarcka, francúzskeho filozofa Jeana Baptistu Reného Robineta, nemeckého anatóma Carla Friedricha Kielmayera, Karla Raimunda Poppera, Charlesa Roberta Darwina, Louisa Pasteura a pápežov Piusa X., Piusa XII. a dnešného pápeža Františka. Pred výkladom, čo je viera, a katechickými časťami knihy (Šesť hlavných právd kresťanskej viery, Modlitba Pána, Zdravas Mária, Dvanásť článkov kresťanskej viery, Blahoslavenstvá, Desať Božích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní, Sedem sviatostí, Sedem darov svätého Ducha a Hriech podľa Biblie) autor s veľkou erudíciou a pútavo osvetľuje otázky Rímskeho impéria a kresťanstva, židovského štátu, vzťahov židovstva a kresťanstva, vrátane zemepisu Biblie, viery Božieho ľudu, obsahu a štruktúry Biblie. Na lepšie zorientovanie v tejto tematike slúžia vyobrazenia historických osobností a zemepisné náčrty. Názorne interpretuje i kapitolu Kresťanstvo: pôvodca kresťanstva, Cesty ku kresťanstvu, Kresťanstvo a Cirkev, vrátane zoznamu pápežov rímskej cirkvi. Treba zdôrazniť, že vedecký fundament prof. Michalova sa okrem iného prejavuje aj v citačných a interpretačných odkazoch a osvetľovaniach v poznámkach pod čiarou v texte.

Autor sa nevyhýba ani aktuálnym teologickým otázkam dneška. V poslednom čase sa napríklad mediálne známa stala otázka okolo šiesteho verša modlitby Pána „A neuveď nás do pokušenia“, ktorú otvoril pápež František. Píše, že „v šiestej prosbe Otčenáša nejde o to, aby Boh pokúšal človeka alebo človek žiadal o oslobodenie od každej skúšky: obidvoje je proti duchu a slovu Písma. Ide o Božiu ochranu pred zvlášť mocným pokušením a o Božiu pomoc v ťažkých skúškach...“ Túto prosbu dáva Michalov do súvislosti s druhou prosbou: „Príď k nám, kráľovstvo tvoje.“ Teda v jeho interpretácii, ktorá nevyžaduje jazykovú korekciu: „Nedaj mi privoliť v pokušení alebo chráň ma od hriechu.“ Kniha má aj významnú časť venovanú ceste k vnútornému pokoju, a to tak skutkami pokánia, ako aj schopnosťou prijímať veľké alebo malé veci života. Sumarizujúc: „Svet nie je ani v dnešnej chorej podobe svetom diablovým a kresťan má pred Pánom za svet veľkú zodpovednosť. Pán nežiada útek zo sveta, ale varuje kresťana pred preceňovaním sveta a pred pokusom hľadať vo svetských hodnotách istotu života...“

 

---

BIELIK, Miroslav: Katechizmus v 21. storočí [Recenzia knihy J. Michalov: Kresťanstvo pre každého, Herba, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 3 – 4, ročník: XXXI, vyšlo 31. 1. 2018, s. 12. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.