AUTORSKÝ ZÁKON č. 185/2015 Z. z. (Účinný od 1. 1. 2016)

10.03.2017 19:16

Platná právna úprava Slovenskej republiky

Zákon č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon (pdf) – účinný od 1. 1. 2016. In: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

***

Predchádzajúca právna úprava SR

Zákon č. 618/2003 Z. z. (pdf) o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie) – účinný do 31. 12. 2015. In: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. [Citované 26. 10. 2014, 1.1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

***

Výklady autorského zákona

Výklad ustanovenia § 33 (pdf, 54 kB) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. In: MK SR [online]. Zverejnené 16. 7. 2007 [citované 2. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Výklad ustanovenia § 5 ods. 2 a 24 v spojitosti s ustanovením § 55 ods. 2 (pdf, 41 kB) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. In: MK SR [online]. Zverejnené 12. 11. 2008 [citované 2. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Výklad ustanovenia § 5 ods. 14 (pdf, 38 kB) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. In: MK SR [online]. Zverejnené 4. 6. 2010 [citované 2. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Výkladové stanovisko k pojmu verejnosť (pdf, 51 kB). In: MK SR [online]. Zverejnené dna 4. 6. 2010 [citované 2. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

***

VIAC: Právny rámec – autorské právo a práva súvisiace s autorským právom. In: MK SR [online]. [Citované 2. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.