Predplaťte si Literárny týždenník – získajte BONUS 2 knihy!

(Bonus k ročnému predplatnému 2 knihy z produkcie Spolku slovenských spisovateľov a jeho vydavateľských organizácií získate za podmienky, že si ich vyzdvihnete priamo v redakcii Literárneho týždenníka alebo na sekretariáte SSS po predložení dokladu o zaplatení predplatného.)

(Symbol * označuje povinné údaje.)

Objednávam si Literárny týždenník

Ročné predplatné: 22 €

Súhlas so spracovaním údajov

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje Kultúrno-literárnej akadémii, n. o., so sídlom Potočná 9531/40, 831 06 Bratislava, IČO 505 891 48 (ďalej len „KLA“), v súlade s § 11 zákona č. 122/213 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracovaním (§ 4 zákona) a uschovaním KLA poskytnutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Mediaprintu-Kapa Pressergrosso, a. s., ako predávajúcemu/dodávateľovi Literárneho týždenníka za účelom doručovania, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov Literárneho týždenníka, na marketingové účely až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované KLA alebo ním poverenou osobou v rozpore s udelením súhlasu alebo z dôvodov podľa § 28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky KLA potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné Literárneho týždenníka vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti KLA súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému KLA, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou KLA poverenej spoločnosti na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity KLA na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva KLA.